Przetargi.pl
„Zakup defibrylatorów z wyposażeniem dla projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV 2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”

Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-739 Warszawa, ul. Stępińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 318 60 00 , fax. 22 318 63 41
 • Data zamieszczenia: 2021-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Czerniakowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
  ul. Stępińska 19/25
  00-739 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 318 60 00, fax. 22 318 63 41
  REGON: 11026815000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalczerniakowski.waw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup defibrylatorów z wyposażeniem dla projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS CoV 2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa defibrylatorów z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach