Przetargi.pl
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnocin w roku szkolnym 2017/2018.

Gmina Czarnocin ogłasza przetarg

 • Adres: 97-318 Czarnocin, Główna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48446165169, , fax. +48447414111
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarnocin
  Główna 142
  97-318 Czarnocin, woj. łódzkie
  tel. +48446165169, , fax. +48447414111
  REGON: 590647888
 • Adres strony internetowej zamawiającego: czarnocin.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Czarnocin w roku szkolnym 2017/2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów i dzieci przedszkolnych do placówek oświatowych na terenie gminy Czarnocin od pierwszego do ostatniego dnia zajęć szkolnych w roku szkolnym 2017/2018, wraz z opieką nad dowożonymi uczniami, realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych. Do zakresu zamówienia należy: 1/ Dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Czarnocinie, w strukturze którego są – Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – razem 175 osób, 2/Dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Szynczycach z oddziałem przedszkolnym – razem 120 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informacje o: ilości uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości, trasach dowozów łącznie z ich długością, godzinach w jakich dowożenie będzie wykonywane oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia zawierają załączniki nr 7a, 7b, 7c do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie zezwolenia na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1579 z późn. zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wg załącznika nr 1 SIWZ, 2. Pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do składania oferty nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów, 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach