Przetargi.pl
„Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wąsosz wraz z zapewnieniem opieki w roku 2020 w terminie 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym”

Gmina Wąsosz ogłasza przetarg

 • Adres: 56-210 Wąsosz, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 543-78-50 , fax. 65 543 77 08
 • Data zamieszczenia: 2021-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wąsosz
  Plac Wolności 17
  56-210 Wąsosz, woj. dolnośląskie
  tel. 065 543-78-50, fax. 65 543 77 08
  REGON: 411050617000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wasosz.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Wąsosz wraz z zapewnieniem opieki w roku 2020 w terminie 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi, polegające na przewozach dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Wąsosz wraz z opiekunami, do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Wąsosz wraz z odwozem po zakończonych zajęciach szkolnych do miejsc zamieszkania. Przewozy będą świadczone na podstawie biletów miesięcznych dla dzieci zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 295) z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z imiennym, szkolnym biletem miesięcznym oraz opiekunów z biletem miesięcznym (cena biletów zostanie ustalona w niniejszym postępowaniu). Przejazdy będą realizowane środkami komunikacji publicznej realizowanymi w ramach linii regularnych – publicznych na trasach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, na utworzonych przez Wykonawcę liniach. Przewozy będą świadczone w terminie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r., we wszystkie dni nauki szkolnej, tj. w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, określonych na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34980000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach