Przetargi.pl
Zakup asfaltu lanego

Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21010 Łęczna, ul. Przemysłowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 7523082/83
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łęcznej
  ul. Przemysłowa 16
  21010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 081 7523082/83
  REGON: 43102947000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup asfaltu lanego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup asfaltu lanego MA 4 50/70 do remontów dróg powiatowych Powiatu Łęczyńskiego odbiór w siedzibie Wykonawcy (do 60 Mg). 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 44.11.36.20-7 – asfalt 3. Orientacyjne zapotrzebowanie na przedmiot zamówienia: asfalt lany MA 4 50/70 - do 60 Mg 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości jak i wartości przedmiotu zamówienia. 5. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonywany będzie transportem Zamawiającego. 6. Zamawiający zobowiązany jest do podstawienia środków transportowych do Wykonawcy w terminach określonych i uzgodnionych z Wykonawcą, stosownie do zamówienia. 7. Zamawiający będzie dokonywał zamówienia telefonicznie. Odbiór asfaltu będzie następował w dniu następnym po złożeniu zamówienia w godzinach od 7:00 do 15:00. Załadunek powinien nastąpić w przeciągu 60 minut od przyjazdu kierowcy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu asfaltu o temp. 175-195°C 8. Zamawiający wymaga, aby dostarczany materiał spełniał odpowiednie wymogi norm właściwe dla przedmiotu zamówienia, tj. normy PN-EN 13108-6. 9. W związku z tym, że Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia od Wykonawcy własnym transportem, Wykonawca zobowiązany jest wydawać materiały w odległości nie większej niż 30 km od bazy Zamawiającego, tj. od Obwodu Drogowego w Łęcznej przy ul. Przemysłowej 16.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44113620-7

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach