Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110440L w m. Mokre”

Urząd Gminy Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22400 Zamość, ul. Peowiaków
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zamość
  ul. Peowiaków 92
  22400 Zamość, woj. lubelskie
  REGON: 54068200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110440L w m. Mokre”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110440L w m. Mokre” Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi gminnej nr 110440L o długości około 725 mb, szerokości jezdni około 6,0 m, klasy L, położonej w miejscowości Mokre wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zakres zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego o następujących branżach: drogowa, sanitarna, elektryczna: a) branża drogowa: - przebudowa jezdni, - przebudowa skrzyżowań, - przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, - budowa zjazdów indywidualnych, - budowa chodnika z kostki betonowej o długości około 850 mb i szerokości zalecanej 2 mb, - budowa dwóch peronów, - poprawa odwodnienia jezdni (rowy, przepusty), - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie poziome, pionowe, znaki aktywne, elementy BRD), b) branża sanitarna: - kanalizacja deszczowa - budowa odwodnienia drogi poprzez budowę wpustów deszczowych z osadnikiem z których wody opadowe będą odprowadzane do rowu przydrożnego, z każdego wpustu oddzielnie, c) branża elektryczna: - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych (2 lampy oświetleniowe na słupach stalowych z wysięgnikiem, oprawy uliczne typu LED, zasilanie), d) opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym w Zamościu, e) opracowanie kosztorysów inwestorskich w rozbiciu na poszczególne branże (drogowa, sanitarna, elektryczna), f) opracowanie przedmiarów robót w rozbiciu na poszczególne branże (drogowa, sanitarna, elektryczna oraz na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane w przypadku składania projektu w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019), g) STWiOR, h) opracowanie projektu zagospodarowania terenu, i) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem (przed złożeniem wniosku do Starostwa Powiatowego w Zamościu o wydanie pozwolenie na budowę na w/w inwestycje). j) opracowanie projektu kolizji (jeśli będzie wymagany), 2. Kompletna dokumentacja ma zawierać: a) projekt budowlano - wykonawczy (branża drogowa, sanitarna, elektryczna) - 5 egz, b) projekt zatwierdzonej stałej organizacji ruchu – 2egz, c) projekt zagospodarowania terenu – 3 egz, d) projekt kolizji (jeśli będzie wymagany) – 4 egz, e) operat wodnoprawny – 2 egz. f) kosztorysy robót dla każdej branży oddzielnie - po 2 egz, g) przedmiar robót dla każdej branży oddzielnie - po 2 egz, h) szczegółową specyfikację techniczną – 2 egz, 3. Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie: a) papierowej w podanych wyżej ilościach, b) w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) - 2 komplety. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy również: a) uzyskanie warunków technicznych oraz materiałów i danych koniecznych do prawidłowego opracowania projektu, w tym między innymi uzgodnień i zezwoleń, decyzji np. uzgodnienie ZUD odwodnienia drogi, jak również linii energetycznej zasilającej projektowane oświetlenie przejścia dla pieszych - koszt uzyskania dokumentów i uzgodnień należy wliczyć w cenę oferty, b) sporządzenie przez projektanta w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie i uzyskanie niezbędnych dokumentów umożliwiających uzyskanie pozwoleń na budowę, warunków technicznych, c) dokonanie uzgodnień branżowych przy kolizjach z istniejącym uzbrojeniem terenu i opracowanie ewentualnych projektów dotyczących przełożenia sieci, d) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń wymaganych przepisami Prawa Budowlanego i innymi powiązanymi, e) opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z drogi do rowu wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym w Zamościu, f) Wykonawca zobowiązany będzie do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym poprzez udział w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu, na których Wykonawca będzie przedstawiał postęp prac projektowych oraz do przyjazdów na każde wezwanie Zamawiającego, g) Wykonawca uzyska pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji ze Starostwa Powiatowego w Zamościu, h) Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót - koszt należy wliczyć w cenę oferty (przed postępowaniem przetargowym oraz w przypadku zgłoszenia uwag z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego), 5. Zamawiający dostarczy Wykonawcy: a) opracowaną mapę do celów projektowych w wersji papierowej i elektronicznej, b) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 6. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z : - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) , - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z póź. zm.), - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.) , - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, - Projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) z uwzględnieniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, - dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z wymogami Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane i europejskie aprobaty techniczne, - dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać technologii robót, rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, - kluczowe osoby biorące udział w opracowaniu projektu powinny być uprawnione do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania, - Projektant zobowiązany jest do spełnienia wymagań i warunków określonych w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o dokumenty wykonawcze Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 (dla województwa lubelskiego - edycja 2018). Zamawiający nie określa w SIWZ wymagania (zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. Minimalny okres gwarancji wynosi 36-miesięcy, maksymalny 60 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60-miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60-miesięczny. W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż 36-miesięczny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi był równy okresowi gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BGŻ BNP 85 2030 0045 1110 0000 0230 3780 z tytułem przelewu „Wadium – Dokumentacja projektowa do zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 110440L w m. Mokre” za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjęty zostanie termin w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzana zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedziby, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) zobowiązanie gwaranta do: ”zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. 5. W przypadku złożenia przez Wykonawców wadium w formie, o której mowa w punkcie 3 ppkt 2-5, Wykonawca zobowiązany jest włączyć do ofert kopię dokumentu gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji osobno załączyć do oferty. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, ze otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu. 8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania oferty. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach