Przetargi.pl
Zakup aparatu USG. Umowa zostaje zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz.1843 oraz z 2020 r. poz. 288) w zakresie trybu, a przy uwzględnieniu: a) art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086 ); b) art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i innych chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567,875).

Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 760 71 70 , fax. 227 865 037
 • Data zamieszczenia: 2021-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r.w Radzyminie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Konstytucji 3 Maja 17
  05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
  tel. 22 760 71 70, fax. 227 865 037
  REGON: 10124527000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup aparatu USG. Umowa zostaje zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz.1843 oraz z 2020 r. poz. 288) w zakresie trybu, a przy uwzględnieniu: a) art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086 ); b) art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i innych chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567,875).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Umowa zostaje zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz.1843 oraz z 2020 r. poz. 288) w zakresie trybu, a przy uwzględnieniu: a) art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086 ); b) art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i innych chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U. Z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567,875).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach