Przetargi.pl
DOSTAWA APARATU DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH NARZĄDU WZROKU WRAZ Z DRUKARKĄ

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 187 979
 • Data zamieszczenia: 2020-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny
  ul. Józefa Sierakowskiego 13
  03-709 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 187 979
  REGON: 16084355000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spkso.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA APARATU DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH NARZĄDU WZROKU WRAZ Z DRUKARKĄ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do badań elektrofizjologicznych narządu wzroku wraz z drukarką, oraz: • uruchomienie sprzętu we wskazanym pomieszczeniu mieszczącym się w siedzibie Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego w Warszawie, • przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji sprzętu. 2. Charakterystykę sprzętu, wykaz wyposażenia oraz wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ. Każdy z Wykonawców zobowiązany będzie do wypełnienia opracowanej przez Zamawiającego tabeli poprzez opisanie parametrów technicznych oferowanego aparatu. Niespełnienie nawet jednego z określonych wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Wymagane jest, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019/2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33124100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający na stawia szczególnych wymagań dotyczących kompetencji lub uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach