Przetargi.pl
Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym w ilości 2 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, Ul. Wieniecka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 412 94 13 , fax. 54 412 94 13
 • Data zamieszczenia: 2019-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
  Ul. Wieniecka 49
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 412 94 13, fax. 54 412 94 13
  REGON: 34141172700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup ambulansów wraz z wyposażeniem medycznym w ilości 2 szt. dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup ambulansów typu C w ilości 2 szt. wraz z wyposażeniem medycznym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Szczegółowa specyfikacja techniczna i opis przedmiotu zamówienia, wymagane warunki dla samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz wyposażenia medycznego ambulansu typu C zawarte są w Formularzu Parametrów Wymaganych stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. 1. Oferowane ambulanse muszą być wyprodukowane w 2019 roku, nieużytkowane, nie demonstracyjne, nie będące przedmiotem ekspozycji, wolne od wad fizycznych i prawnych, w stanie technicznym zgodnym z dokumentacją, posiadające świadectwo homologacji WE na pojazd bazowy oraz na pojazd skompletowany wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.03.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1475). Do zakupionych pojazdów muszą być dołączone także inne wymagane dokumenty (instrukcja użytkowania i obsługi, karta pojazdu, karta gwarancyjna - w języku polskim). 2. Oferowane ambulanse muszą spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 ze zm.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Oferowane ambulanse muszą spełniać także wymagania określone w następujących normach: - normy PN EN 1789+A2:2015-01 lub - normy PN EN 1789+A1:2011 pod warunkiem, że pojazd został zabudowany przez producenta, któremu jednostka certyfikująca przyznała uprzednio certyfikat wg wymagań PN EN 1789+A1:2011 i certyfikat ten nadal jest aktualny lub - innej normy równoważnej tj. odpowiadającej treści normy PN EN 1789+A2:2015-01 w zakresie wymagań dotyczących konstrukcji, badania, osiągów i wyposażenia ambulansów typu C, wymagań dotyczących przedziału dla pacjenta, wyrobów medycznych przewożonych w ambulansach. - normy PN EN 1865 "Wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowych w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia" lub normy równoważnej w tym zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 4. Formularz parametrów wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Niniejszy formularz stanowi skonkretyzowanie zobowiązania wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia – w związku z tym dokument ten traktowany jest jako treść oferty. 5. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający”) na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia zobowiązania Podmiotu Udostępniającego (oryginał w formie pisemnej), które będzie określało: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. ***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 6. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach