Przetargi.pl
Zakup 12 zestawów komputerowych oraz zasilaczy UPS

Powiat Brzeski ogłasza przetarg

 • Adres: 49-300 Brzeg, ul. Robotnicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 444 79 00 , fax. 077 444 79 03
 • Data zamieszczenia: 2019-10-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Brzeski
  ul. Robotnicza 20
  49-300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 077 444 79 00, fax. 077 444 79 03
  REGON: 53141244400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://brzeg-powiat.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup 12 zestawów komputerowych oraz zasilaczy UPS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego, tj. 12 zestawów komputerowych fabrycznie nowych wraz z oprogramowaniem oraz 2 zasilaczy UPS. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 8 do SIWZ. 3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r., nieużywany, wolny od wad, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz wolny od obciążeń prawami osób trzecich wraz z certyfikatami, licencjami, deklaracjami zgodności CE, kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami w języku polskim lub języku angielskim. Sprzęt posiadający wymagane atrybuty legalności producenta. Dotyczy to również oprogramowania. Oprogramowanie dostarczone w ramach umowy nie może posiadać ograniczeń czasowych wykorzystania przez Zamawiającego. Zamawiający podkreśla, że oczywistym jest fakt dostarczenia legalnego oprogramowania. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt komputerowy w oryginalnych opakowaniach producenta, na których widoczne będzie logo i nazwa producenta, opis zawartości i numer katalogowy. 5. Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia korzystania przez Zamawiającego w pełnym zakresie z oprogramowania, które będzie dostarczane w ramach umowy, w szczególności poprzez zapewnienie Zamawiającemu licencji, na warunkach umożliwiających Zamawiającemu pełne wykorzystanie dostarczanego sprzętu komputerowego i oprogramowania. 6. Zamawiający wymaga, aby komponenty komputera (płyta główna, zasilacz) pochodziły od tego samego producenta dla 12 zestawów określonych w załączniku nr 8 do SIWZ. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystosowania, po dostawie sprzętu, zapytania do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych w celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania protokołu odbioru w przypadku niespełnienia powyższych zapisów. 8. Do oferowanego sprzętu Wykonawca w ramach oferty jest zobowiązany dostarczyć wszelkie niezbędne kable połączeniowe. 9. Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu w dniu dostawy karty gwarancyjne oraz wszelkie atesty i certyfikaty, zgodnie z zamówieniem. 10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i na własne ryzyko do Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego w Brzegu (49-300 Brzeg, ul. Robotnicza 20). 11. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu zamówienia podczas transportu do miejsca dostawy wskazanego przez Zamawiającego. Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie go w czasie transportu do ostatecznego miejsca dostawy. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów do momentu ich wydania Zamawiającemu ponosi Wykonawca. 12. Dostarczony przedmiot zamówienia nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru/zwrotu dostarczonego asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, opisanych w SIWZ. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego, lub - nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ i załącznikach, lub - dostarczone produkty nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych. Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie postawił żadnego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach