Przetargi.pl
Zakres opcjonalny zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania OSCAN.

Łódzki Ośrodek Geodezji ogłasza przetarg

 • Adres: 90-113 Łódź, Traugutta
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48 422726806 , fax. +48 422726800
 • Data zamieszczenia: 2021-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Geodezji
  Traugutta 21/23
  90-113 Łódź, woj. łódzkie
  tel. +48 422726806, fax. +48 422726800
  REGON: 47083053600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.log.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakres opcjonalny zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania OSCAN.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Łódzki Ośrodek Geodezji sprzętu komputerowego i oprogramowania w pięciu zadaniach częściowych, w szczególności : Zadanie częściowe nr 1 OSCAN – 12 miesięczny pakiet serwisowy. Okres od 01.12.2020r. do 31.10.2021r. Prawo opcji: w zadaniu częściowym nr 1 Zamawiającemu przysługuje prawo opcji stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. prawo do podjęcia decyzji o realizacji przedmiotu zamówienia w szerszym zakresie niż wskazany powyżej, lub w przypadku konieczności zapewnienia ciągłości usług będących przedmiotem zamówienia. 1.Zamawiający przewiduje prawo opcji, polegające na możliwości zlecenia wykonawcy realizacji dodatkowych usług w ramach rodzajów usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Potrzeba taka może wynikać z konieczności realizacji zmian, jakie wykonawca oprogramowania służącego do ewidencji gruntów jest zobowiązany wprowadzić w związku ze zmianami prawnymi, dotyczącymi obowiązku prowadzenia zasobu operatów elektronicznych, które przechowywane są oprogramowaniu będącym przedmiotem Umowy. 2.Opcją jest: Usługa rozwoju użytkowanego przez ŁOG oprogramowania OPGK OSCAN – przez co należy rozumieć prawo do zamówienia (w ramach opcji) modyfikacji oprogramowania o nowe funkcjonalności lub zmianę już działających funkcjonalności oraz usług rozwoju (w ilości nie przekraczającej 120 roboczogodzin). 3.Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za zapewnienie usług objętych prawem opcji nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego zakresu przedmiotu zamówienia. 4.Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego. 5.Warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. 6.Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego odbędzie się na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, (w czasie trwania- realizacji zamówienia podstawowego to jest od dnia 1.12.2020 r; do 31.10.2021 r.) wraz z określeniem wielkości tego zamówienia, objętego prawem opcji. 7.W ramach opcji Zamawiający będzie miał prawo zlecić Wykonawcy realizację dodatkowych zadań, w tym zadań programistycznych, związanych z funkcjonowaniem Oprogramowania w wymiarze nie przekraczającym 120 roboczogodzin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72591000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach