Przetargi.pl
Zajęcia sportowe i zdrowotne dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach projektu pn. „Healthy Boost”

Miasto Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 628 000 , fax. 875 628 098
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Suwałki
  ul. Mickiewicza 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 875 628 000, fax. 875 628 098
  REGON: 79067103000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/przetargi_w_2020_r/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zajęcia sportowe i zdrowotne dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w ramach projektu pn. „Healthy Boost”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć sportowych i zdrowotnych dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki, w ramach realizacji pn. „Healthy Boost” w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020. 2.Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: a)Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Putry 4B, 16-400 Suwałki Część 1 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami arteterapii i treningu relaksacyjnego Część 2 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami arteterapii i treningu relaksacyjnego Część 3 – Zajęcia sportowe z elementami Sensoplastyki Część 4 – Zajęcia sportowe z elementami Sensoplastyki Część 5 – Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami psychoterapii muzycznej i terapii ręki Część 6 – Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami psychoterapii muzycznej i terapii ręki Część 7 – Gimnastyka korekcyjna z elementami Integracji Bilateralnej Część 8 – Gimnastyka korekcyjna z elementami Integracji Bilateralnej Część 9 – Ruch dla uczenia się Move To Learn - zajęcia percepcyjno - motoryczne Część 10 – Ruch dla uczenia się Move To Learn - zajęcia percepcyjno - motoryczne Część 11 – Ćwiczenia ruchowo - aktywizujące na bazie Metody Dobrego Startu Część 12 – Ćwiczenia ruchowo - aktywizujące na bazie Metody Dobrego Startu b)Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Piłsudskiej, ul. Kościuszki 126, 16 - 400 Suwałki Część 13 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami terapii pedagogicznej Część 14 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami terapii pedagogicznej Część 15 – Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami terapii pedagogicznej Część 16 – Ćwiczenia Ruchowe z Integracją Sensoryczną Część 17 – Ćwiczenia Ruchowe z Integracją Sensoryczną Część 18 – Ćwiczenia Ruchowe z Integracją Sensoryczną c)Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz - Kowalskiego, ul. Klonowa 51, 16 - 400 Suwałki Część 19 – W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej Część 20 – W rytmie melodii - zajęcia taneczno - ruchowe Część 21 – Zajęcia rytmiczno - ruchowe kształtujące poczucie rytmu i koordynację ruchową Część 22 – Gry i zabawy - rywalizacje sportowe w grupach 3.Wykonawca zapewni wykonanie usługi objętej umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia oraz która nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego i Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). 4.Zajęcia będą realizowane w ww. przedszkolach w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach poza podstawą programową (liczba dzieci w grupie, liczba godzin zajęć do realizacji, terminy realizacji oraz godziny, w których będą realizowane zajęcia w poszczególnych przedszkolach – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ). 5.Realizacja usługi nastąpi zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ. 6.Realizacja zajęć musi zostać uzgodniona z dyrektorem przedszkola, w którym będą realizowane zajęcia, w celu dostosowania godzin realizacji zajęć do organizacji pracy z dziećmi w poszczególnych grupach. Przed rozpoczęciem realizacji zajęć Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia programu zajęć z dyrektorem przedszkola, w którym będą realizowane zajęcia. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia dziennika zajęć. 7.Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach realizacji pn. „Healthy Boost” w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Złożona oferta powinna zawierać: 1)wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - Formularz ofertowy na załączniku nr 1; 2)pełnomocnictwo: a)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć Pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem, b)jeżeli reprezentacja/reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Wykonawcę lub Notariusza winien je przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Notariusza, c)w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca Pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres umocowania; 3)oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 4)wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według załącznika nr 5 do SIWZ; 5)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 6)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając, wraz z ofertą, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 7)Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://bip.suwalki.pl/Przetargi_sekcja informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć oświadczenie wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach