Przetargi.pl
Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (I etap)

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50343 Wrocław, ul. Mikołaja Reja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 235 700 , fax. 713 235 750
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
  ul. Mikołaja Reja
  50343 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 235 700, fax. 713 235 750
  REGON: 2061050400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu (I etap)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej, Wrocław, działka nr 1/43, 2/2, 12/5 AM-25, obręb Kowale (I etap). 3. Opis przedmiotu zamówienia i obowiązki stron określają stanowiące załączniki do SIWZ: 1) Dokumentacja projektowa, w tym: a) Decyzja nr 761/2017 - pozwolenie na roboty budowlane, b) Zaświadczenie nr 2806/2017 - o ostateczności decyzji nr 761/2017, c) Zaświadczenie nr 8173/2017 - o braku sprzeciwu dla budowa przyłączy, d) Decyzja nr 130/2017 Miejskiego Konserwatora Zabytków, e) Decyzja nr 131/2017 Miejskiego Konserwatora Zabytków, f) Decyzja nr 271 /2017 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, g) Projekt budowlany – załącznik do decyzji nr 761/2017, h) Projekt budowlany – załącznik do zaświadczenia nr 8173/2017, i) Przedmiary robót, j) Projekty wykonawcze, k) Szczegółowe specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych. 2) Projekt umowy. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: Branża budowlana: 1) Rozbiórki i demontaże (wraz z kosztem wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórek), 2) Prace przygotowawcze (wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów), 3) Prace nawierzchniowe (drogi manewrowe, place i miejsca parkingowe, komunikacja piesza – chodniki, opaski wokół budynków, nawierzchnie żwirowe), 4) Prace pozostałe (remont schodów zewnętrznych budynków, place zabaw dla dzieci), 5) Zieleń (wykonanie nasadzeń trawników i krzewów). Branża sanitarna: 1) Remont istniejącej kanalizacji deszczowej, 2) Przyłącze nr 1 i instalacja kanalizacji deszczowej, 3) Przyłącze nr 2 i instalacja kanalizacji deszczowej. Branża elektryczna: 1) Oświetlenie wnętrza podwórzowego, 2) Pozostałe prace (regulacja studzienek telekomunikacyjnych, prace zabezpieczające istniejących instalacji podziemnych). 5. Dokumentacja projektowa opisująca przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie roboty niezbędne do wykonania całego zakresu prac wskazanego w projekcie budowlanym stanowiącego załącznik do decyzji nr 761/2017 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych oraz do zaświadczenia o nr 8173/2017 - o braku sprzeciwu dla budowa przyłączy zatwierdzającej projekt budowlany. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części prac wskazanych w projektach budowlanych, w zakresie wskazanym w przedmiarze robót stanowiącym Etap I, z pominięciem wymienionych prac dla działki nr 131/27 AM-24, obręb Kowale. 6. Zamawiający ustala minimalny wymagany okres gwarancji na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia na 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po zakończeniu odbioru końcowego robót. 7. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia tzn. wszystkich robót budowlanych wykonywanych na terenie budowy w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisanych w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierowników robót i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia – wykazu osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tzn. wszystkie roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierowników robót i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew, zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą te osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. W wykazie należy wymienić wszystkich pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, dla udokumentowania faktu zatrudnienia we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawców osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeku pracy - wykaz stanowił będzie załącznik nr 2 do umowy. 9. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 9 rozdz. III SIWZ przez cały okres wykonywania przez nich czynności poprzez żądanie, aby Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 i nie dłuższym niż 15 dni roboczych, złożył zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i/lub zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające bieżące opłacanie należnych podatków, z tytułu zatrudnienia osób wykonujących prace bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tzn. wszystkie roboty budowlane wykonywane na terenie budowy w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisane w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierowników robót i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew. 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, dokumentów o których mowa w ust. 9 rozdz. III SIWZ we wskazanym terminie, bądź zaistnienie uzasadnionych podejrzeń niewypełnienia obowiązku zatrudnienia osób do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia tzn. wszystkich robót budowlanych wykonywanych na terenie budowy w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej opisanych w dokumentacji projektowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, z wyłączeniem kierownika budowy, kierowników robót i osoby pełniącej nadzór dendrologiczny nad ochroną drzew na podstawie umowy o pracę, będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt 14 i 15 umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umową cywilnoprawną. 10. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisu przedmiot zamówienia w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 11. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w treści złożonej oferty, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ określone przez Zamawiającego załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne oraz oświadczenie własne Wykonawcy. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 12. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Gminy Wrocław nr 41 1020 5226 0000 6102 0417 7663 tak, aby kwota wadium znalazła się na wskazanym koncie nie później niż w dniu i godzinie przewidzianej na ostateczne składanie ofert – podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty nazwę lub numer postępowania. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dowód jego wniesienia w formie oryginału należy dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości, tj. by nie był związany na stałe z ofertą. Zaleca się, aby kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy została trwale złączona z ofertą. 8. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zapłacić Zamawiającemu pełną kwotę wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium. 11. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (wzór zał. nr 2a, 2b do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące tych podmiotów. Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. 2) Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (wzór zał. nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), lub inny stosowny dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą. 2. Oświadczenie składane przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach