Przetargi.pl
Zagospodarowanie turystyczne pogranicza Broumovsko - Mieroszowskiego. Budowa ściany do wspinaczki.

Gmina Mieroszów ogłasza przetarg

 • Adres: 58-350 Mieroszów, pl. Niepodległości 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8494318 , fax. (074) 84 94 323
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mieroszów
  pl. Niepodległości 1 1
  58-350 Mieroszów, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8494318, fax. (074) 84 94 323
  REGON: 89071826000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mieroszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie turystyczne pogranicza Broumovsko - Mieroszowskiego. Budowa ściany do wspinaczki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa ściany wspinaczkowej w budynku hali sportowej zlokalizowanej w Mieroszowie przy ul. Hożej 4. Podstawowe wymiary: - wysokość: 7,50m, - szerokość podstawy: 10,00m, - wysięg przewieszenia: do 1,80m, - powierzchnia: 88,00m2 (?3m2) Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Założeniem jest zamocowanie ściany wspinaczkowej do istniejącego obiektu - hali sportowej. Ściana wspinaczkowa powinna być zaprojektowana tak, aby mogły korzystać z niej osoby w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania. Ścianę należy wyposażyć w 9 kompletów indywidualnych punktów asekuracyjnych górnych oraz 28 kompletów indywidualnych punktów asekuracyjnych. Będą one wyznaczały trasy wspinaczki z dolną asekuracją, z zastosowaniem lin (pół-)dynamicznych. Ściana powinna być również wyposażona w system do podwieszania lin. Ponadto należy zaopatrzyć ścianę w komplet materacy asekuracyjnych wraz system do ich montażu. Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć w rozmiarach od XS do XXL w ilości 5 szt/m2 (łączna ilość ok. 440 szt.). Kształt i forma chwytów powinna uwzględniać sportowo - rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić na ułożenie dróg wspinaczkowych o trudnościach od III do VIII w skali UIAA. Szczegółowe rozwiązania funkcjonalno-użytkowe: a) Panele wspinaczkowe Powierzchnię wspinaczkową należy zaprojektować na bazie płaskich paneli wspinaczkowych drewnianych gr. 18mm pokrytych strukturą piaskowo-żywiczną zwiększającą tarcie. b) Powierzchnia Powierzchnia płaska (pionowa): ok. 50,0m2. Powierzchnia przewieszona: ok. 40,0m2. c) Systemy asekuracji: 1) Indywidualny punkt asekuracyjny: - Śruba typu imbus M12x50-8.8 - 1 szt. - Plakietka atestowana typu PETZL o nośności 25kN - 1szt. - Nakrętka zaciskowa M12-8 - 1 szt. 2) Górny indywidualny punkt asekuracyjny: - Śruba typu imbus M12 kl 8.8 - 2 szt. - Stanowisko zjazdowe V-kształtne + 2 karabinki DRACO - 1 kpl. - Nakrętka zaciskowa M12-8 - 2szt. d) System podwieszania lin - 1 kpl. obsługujący całą powierzchnię ściany e) System do pionowego mocowania materacy zainstalowany u podstawy ściany f) Pozostałe wyposażenie - zestaw sprzętu - lina asekuracyjna - 180 mb - przyrząd asekuracyjny - 10 szt. - karabinek asekuracyjny (zakręcany typu HMS) - 10 szt. - uprząż wspinaczkowa biodrowa - 20 szt. - materac asekuracyjny - 1,00 x 2,00m, grubość 20cm - 10 szt. Panele wspinaczkowe Panele wspinaczkowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12572-1:2009 - certyfikat lub atest potwierdzony przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą. Wszystkie elementy ściany wspinaczkowej muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej oraz muszą być zgodne z warunkami technicznymi wykonania tego typu obiektów. Wymagana klasa dla paneli wspinaczkowych to minimum C-s1,d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w programie funkcjonalno-użytkowym do niniejszej siwz. Zamówienie będzie wykonane w następujących etapach: Etap I - dokumentacja projektowa -do dnia 30.09.2012 r. Etap II - wykonanie ścianki wspinaczkowej - do dnia 12.11.2012 r. Etap III - dostawa i montaż wyposażenia - do dnia 12.11.2012 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352913
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł). 2) Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Gospodarki Żywnościowej oddział Wałbrzych Nr konta 74 2030 0045 1110 0000 0087 7690 z dopiskiem: Wadium przetargowe Zagospodarowanie turystyczne pogranicza Broumovsko - Mieroszowskiego. Budowa ściany do wspinaczki. 5) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów w sekretariacie pok. 7 lub dołączyć do oferty. Z przedstawionego dokumentu musi wynikać, że wadium zostanie wypłacone bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7) Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mieroszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach