Przetargi.pl
Budowa szkolnego placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej wg wariantu, o powierzchni 250m?, realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 55-081 Mietków, ul. Kolejowa 28
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 31 68 176 , fax. 71 31 68 176
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II
  ul. Kolejowa 28 28
  55-081 Mietków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 31 68 176, fax. 71 31 68 176
  REGON: 00103853600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa szkolnego placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej wg wariantu, o powierzchni 250m?, realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : Budowa szkolnego placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej wg wariantu, o powierzchni 250m?, realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła w Mietkowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451127239
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mietkow.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach