Przetargi.pl
„Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem na cele rekreacyjno-kulturalne w miejscowości Goszczanów”

Gmina Goszczanów ogłasza przetarg

 • Adres: 98215 Goszczanów, ul. Kaliska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 297 051, , fax. 438 298 245
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Goszczanów
  ul. Kaliska 19
  98215 Goszczanów, woj. łódzkie
  tel. 438 297 051, , fax. 438 298 245
  REGON: 73093447600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.goszczanow.bip.cc/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem na cele rekreacyjno-kulturalne w miejscowości Goszczanów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem na cele rekreacyjno-kulturalne w miejscowości Goszczanów” 1. Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie zagospodarowania centrum miejscowości Goszczanów na działkach nr 208/1 i 208/2 o łącznej powierzchni 2117,29 m2 oraz wyposażenie terenu w elementy rekreacyjno-kulturalne. Zagospodarowanie obejmuje w szczególności: 1.1. Wybudowanie wiaty o powierzchni 35 m2 pełniącej funkcję zadaszenia sceny, 1.2. Wykonanie częściowego utwardzenia działki o powierzchni 377,29 m2 tzn. wykonanie miejsc postojowych, dojść (chodników), utwardzeń pod urządzenia oraz utwardzenie sceny, 1.3. Montaż urządzeń rekreacyjno-kulturalnych tj: - stół do ping-ponga- 1 sztuka, - stół podwójny do szachów- 1 sztuka - tablice informacyjne- 2 sztuki - ławki parkowe- 4 sztuki - kosze na śmieci- 4 sztuki 1.4. ukształtowanie spadków terenu w taki sposób aby zapewnić odpowiednie odprowadzenie wód opadowych w granicach własnej działki, 1.5. Obsianie terenów zielonych trawą. 1.6. Wyposażenie widowni plenerowej dla sceny w komplet 100 ławek. 2. Do oferty wykonawca załączy uproszczony kosztorys ofertowy. 3. Wymagany okres gwarancji minimum 36 miesięcy - wzór karty gwarancyjnej stanowi załącznik do umowy - załącznik nr 7 do siwz. 4. W przypadku określenia w dokumentacji nazw własnych wyrobów, producentów, oznaczeń handlowych należy traktować je jako przykładowe i zastosować materiały równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji. 5. Dokumenty przetargowe będą udostępnione wykonawcom od poniedziałku do piątku w Urzędzie Gminy w Goszczanowie I piętro pok. nr 12 w godzinach urzędowania. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzują załączniki do SIWZ: 1) Dokumentacje projektowe 2) Specyfikacje techniczne, 3) Przedmiary robót Przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową. Dlatego Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową . W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy większej ilości robót (nieopisanych w przedmiarze a niezbędnych do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych robót w cenie umownej. Wykonawca ma prawo do skorygowania ilości robót niezgodnych z przedmiarem robót według własnych obliczeń na podstawie dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej na terenie budowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 7. Zamówienie jest dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 8. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Oferty z niższą gwarancją podlegają odrzuceniu. Gwarancja obejmuje nie tylko wady ukryte, ale również elementy eksploatacyjne podlegające normatywnemu zużyciu i ich serwisowanie. Projekt karty gwarancyjnej stanowi załącznik do projektu umowy – załącznik nr 7 do SIWZ. 9. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) • 45000000-7 Roboty budowlane • 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych • 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni • 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę • 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych • 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych • 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów • 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanowił szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: nne dokumenty 3.1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ; 3.2. Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika ze złożonych dokumentów, do oferty dołączyć należy stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) udzielającą (-e) pełnomocnictwa. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty; 3.3. Pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp.; 3.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów; 3.5. Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom. (Załącznik nr 6 do SIWZ) 3.6. Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, który stanowi załącznik nr 11 do SIWZ (do złożenia Zamawiającemu).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach