Przetargi.pl
„Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej.”

GMINA KAZIMIERZA WIELKA ogłasza przetarg

 • Adres: 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Tadeusza Kościuszki 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413521937 , fax. 413521956
 • Data zamieszczenia: 2022-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA KAZIMIERZA WIELKA
  ul. Tadeusza Kościuszki 12
  28-500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 413521937, fax. 413521956
  REGON: 291009780
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kazimierzawielka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej.”W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:Roboty rozbiórkowe: Rozbiórka ścian i dachu istniejącego budynku wielofunkcyjnego (budynek parterowy o konstrukcji murowanej pokryty stropodachem) Rozbiórka pomostu pływającego drewnianego Częściowa rozbiórka drewnianego mostu Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych Obiekty kubaturowe: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku wielofunkcyjnego – obiekt 2. kondygnacyjny, konstrukcja żelbetowa pokryta stropodachem, wym. 42,29x10,99m, wys. 8,08. infrastruktura techniczna w budynku – wewnętrzna instalacja energetyczna, wewnętrzna instalacja wodociągowa, wewnętrzna kanalizacja sanitarna.  infrastruktura techniczna– zewnętrzna instalacja energetyczna, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, oświetlenie terenuObiekty wodne: Przystań kajakowa/ pomosty pływające kompozytowe Pomosty pływające drewniane szer. 2,4m - konstrukcje stalowo-żeliwne z elementami drewnianymi Remont drewnianego mostu (wg dokumentacji projektowej) Wzmocnienie brzegu geokratą Modułowy pomost pływający drewniany na pływakach z polietylenu szer. 2,4mMała architektura:  tężnia solankowa – wym. 15,50x2,00m, konstrukcja drewniana ławka z oparciem (35szt.) – wysokość 6:77 cm, szerokość 6:59 cm, długość 6:180 cm, siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane, podstawy: żeliwo lakierowane, montowana przez przykręcenie do podłoża kosze na śmieci (35szt.) – betonowe, wolnostojące, wysokość 6:80 cm, szerokość 6:45 cm, długość 6:45 cm, obudowa: beton piaskowany lub malowany, pojemnik z popielniczką: stal ocynkowana stojak na rowery (1 szt.) - materiał: beton piaskowany, stal lakierowana, ilość stanowisk 5, długość: 205 cm; wysokość: 45 cm; głębokość: 39 cm, mocowany za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża plac zabaw -zestaw wielofunkcyjny, piramida wspinaczkowa (linarium), huśtawka podwójna wahadłowa, huśtawka na sprężynie (bujak) - nawierzchnia syntetyczna o grubości zależnej od wys. upadkowej, obramowana obrzeżami bet.; elementy wyposażenia o konstrukcji drewnianej oraz stalowejNawierzchnie komunikacyjne ciąg komunikacji pieszo- jezdnej - nawierzchnia z bet. kostki brukowej gr. 8 cm obramowana krawężnikiem bet. | szer. 3,0 m, 3,5m ciąg komunikacji pieszej - nawierzchnia z desek drewnianych ciąg komunikacji pieszej - nawierzchnia z płyt betonowych ciąg komunikacji pieszej - nawierzchnia żwirowa parking dla samochodów osobowych (miejsc postojowych: 14 w tym 1 miejsca dla niepełnosprawnych)- nawierzchnia z płyty eko gr. 8cm obramowana krawężnikiem bet.| miejsca parkingowe o wym. 5,0x2,5 / niepełnosprawni 5,0x3,6 mschody do pomostu- konstrukcja żelbetowa, stopnie z desek drewnianychparking dla rowerów- nawierzchnia wykonana z płyt betonowychpomost drogowy do remontu- nawierzchnia wykonana z belek drewnianych miejsce składowania odpadów- nawierzchnia z płyty eko gr. 8cm obramowana krawężnikiem bet.slip- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm obramowana krawężnikiem bet., szer. 3,0 m.Infrastruktura techniczna ( szczegóły według projektu branżowego) Projektowany przyłącz wody, przyłącz kanalizacji sanitarnej, przepompownia ścieków, separator tłuszczo6w, zasilanie tężni solankowej, dostarczanie solanki do zbiornika, zbiorniki na solankę Projektowane zewnętrzne oświetlenie terenu, elewacji i pomostów, inst. przyzywowa, inst. uziemienia i wyrównania potencjałów, przyłącze elektryczne budynku wielofunkcyjnego i tężni solankowej, inst. dozorowa i rozgłoszenia przewodowego2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ, zawierającej:• projekt budowlany• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanychb) przedmiar robót, który stanowi załącznik do SWZ.Załączony do SWZ przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.Przy wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić załączony plik „Dokumentacja projektowa” uwzględniając zmiany zawarte w pliku „Pliki zamienne do dokumentacji projektowej”.Przedmiot zamówienia nie obejmuje wyposażenia kuchni - pozycja 5 „ Wyposażenie” od numeru porządkowego 566-617 przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej.Zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu pn.: „W kierunku uzdrowiska – rewitalizacja miasta Kazimierza Wielka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi 6 „Rozwój miast”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach