Przetargi.pl
„Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej – Zagospodarowanie terenu wokół budynków (...)- pełna nazwa w sekcji IX ogłoszenia

Gmina Dąbrowa Górnicza ogłasza przetarg

 • Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, Graniczna 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dąbrowa Górnicza
  Graniczna 21
  41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie
  REGON: 276255312
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej – Zagospodarowanie terenu wokół budynków (...)- pełna nazwa w sekcji IX ogłoszenia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA1. Przedmiotem zamówienia jest:„Zagospodarowanie terenu Osiedla przy ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i 6 Sierpnia w Dąbrowie Górniczej – Zagospodarowanie terenu wokół budynków: ul. Krasińskiego 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 z budową oświetlenia” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznych i terenów zdegradowanych w Dąbrowie Górniczej”2. Zakres szczegółowy obejmuje:- Wyburzenia, demontaże i rozbiórki wg projektu- Budowa czterech parkingów dla samochodów osobowych do 10 miejsc- Utwardzenie nawierzchni- Odtworzenie nawierzchni drogi wewnętrznej, placów i chodników- Montaż obiektów małej architektury w tym wymiana ławek i koszy- Wymiana wpustów drogowych z przykanalikami- Budowa wiaty śmietnikowej o powierzchni 15 m2- Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami i opracowaniem dokumentacji technicznej- Rozbudowa sieci oświetlenia.2.1. Szczegółowy zakres robót zawiera załącznik do 6 do SWZ- dokumentacja techniczna.3. Roboty budowlane należy realizować zgodnie z: - złożoną ofertą- wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, - postanowieniami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ, - przedmiarami robót, - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, - dokumentacją projektową - obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.4. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z:- Ustawą Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz.2351 t.j.),- Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215 z późń. zm.), - Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm. - Zarządzeniem nr 1686.2021 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 07.04.2021r. w sprawie: ochrony zadrzewień na placu budowy, oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie. II. GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Na przedmiot umowy, ustala się okres gwarancji jakości minimum 3 lata i maksimum 7 lat licząc od daty podpisania protokołu odbioru wykonania przedmiotu umowy.2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres równy deklarowanemu okresowi gwarancji jakości.3. Szczegółowe zapisy dot. gwarancji i rękojmi zawiera §17 projektu umowy.4. Gwarancja jakości będzie stanowić kryterium oceny ofert zgodnie z rozdziałem XI pkt 3. SWZ.III. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE1. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.IV. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę personelu obcojęzycznego, Wykonawca zapewni ciągłą możliwość porozumiewania się personelu Zamawiającego z personelem Wykonawcy w języku polskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach