Przetargi.pl
,,Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakałarzewie”.

Gmina Bakałarzewo ogłasza przetarg

 • Adres: 16-423 Bakałarzewo, ul. Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 569 40 23 , fax. 87 569 43 08
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bakałarzewo
  ul. Rynek 3
  16-423 Bakałarzewo, woj. podlaskie
  tel. 87 569 40 23, fax. 87 569 43 08
  REGON: 79067085200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bakalarzewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakałarzewie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakałarzewie na cele skweru historyczno – przyrodniczo – kulturowego obejmujące: - budowę utwardzonych dojść i placów ekspozycyjno - manewrowych, - urządzenie gminnego placu publicznego, - montaż elementów małej architektury i oświetlenia solarnego. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Szczegółowy zakres robót zawarty jest w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – stanowiących Załącznik Nr 8 do niniejszej specyfikacji. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie w ramach umowy na roboty budowlane będzie wynagrodzeniem ryczałtowym, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej, nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 2) Poniżej przedstawiono główne elementy planowanych do wykonania robót: a) Budowa utwardzonych dojść i placów ekspozycyjno - manewrowych przy istniejącym ,,schronie”, obejmująca działkę nr 289/1 i część działki nr 289/4; zakres robót obejmuje m.in.: - roboty przygotowawcze; - roboty ziemne; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; - wykonanie rowków i ław betonowych pod krawężniki; - ustawienie krawężników kamiennych; - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, w tym 4 miejsca parkingowe; - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. b) Urządzenie gminnego placu publicznego w ramach którego zaplanowano: - roboty przygotowawcze; - roboty ziemne; - podbudowy i nawierzchnie; - urządzenie siłowni plenerowej składającej się z 6 urządzeń: orbitek, trójkąt, wyciskanie siedząc, wahadło, wioślarz, biegacz; - wyposażenie strefy relaksu z zagospodarowaniem zielenią: 4 ławki, urządzenie do gier - stół do gry w szachy z 4 siedziskami, ważka miejska, huśtawka ,,bocianie gniazdo”; - plac zabaw o charakterze sprawnościowym: zestaw sprawnościowy (drabinki, siatki, ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia); - ogrodzenie terenu oraz zamieszczenie tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń. c) Montaż elementów małej architektury i oświetlenia solarnego obejmującego m.in. dostawę i montaż: 2 szt. ławek drewnianych, 5 szt. koszy na śmieci, 3 szt. stojaków na rowery, 1 szt. stojaka na odpady dla psów, 3 szt. tablic edukacyjnych i 1 szt. tablicy informacyjnej oraz 7 szt. lamp oświetlenia solarnego. 3) Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym oraz polskimi normami. 4) Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Suwałki nr 36 9359 0002 0005 7626 2012 0005 z zaznaczeniem: ,,Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakałarzewie”. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia zasadności wezwania Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz „Formularz ofertowy” (należy złożyć wraz z ofertą). 2. Wraz z ofertą powinny być złożone : 1) wypełniony formularz ofertowy, 2) oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu, 3) w przypadku zamiaru powierzania wykonania zamówienia Podwykonawcom – informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom i podanie nazw (firm) Podwykonawców (w formularzu ofertowym), 4) w przypadku korzystania przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów – zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 5) jeżeli ofertę składa pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wypełniony kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej sporządzony w oparciu o przedmiar robót i wzór formularza ofertowego zawarty w załącznikach do SIWZ (składany w postępowaniu przez Wykonawcę wraz z ofertą). 4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ. 5. Pełnomocnictwo – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza; 6. Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca (jeżeli dotyczy) – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Dopuszcza się złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp przez pełnomocnika. 8. Dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 10. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach