Przetargi.pl
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pogórska Wola

Urząd Gminy Skrzyszów ogłasza przetarg

 • Adres: 33-156 Skrzyszów, Skrzyszów 642
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 326 330 , fax. 146 326 332
 • Data zamieszczenia: 2020-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Skrzyszów
  Skrzyszów 642
  33-156 Skrzyszów, woj. małopolskie
  tel. 146 326 330, fax. 146 326 332
  REGON: 54899100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pogórska Wola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pogórska Wola” na działce nr 2825 - etap I, obejmujące m. in. remont i budowę terenów utwardzonych (chodnik, alejki, pochylnia terenowa, place utwardzone), obiekty małej architektury (urządzenia fitness, ławki, kosze na śmieci, itp.) oraz lampy oświetleniowe. Zakres robót objętych I etapem przedstawia rysunek poglądowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, 3) dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1-4 SIWZ. 4) dowód wpłaty wadium lub kserokopia złożonego dokumentu poświadczającego ustanowienie wadium, 5) wyceniony przedmiar robót (załącznik nr 9 do SIWZ), który ma charakter poglądowy i nie rodzi skutków prawno – finansowych dla stron, a jedyną ceną wiążącą oferenta jest kwota wpisana w formularzu ofertowym, 6) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji z otwarcia ofert)o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach