Przetargi.pl
Zagospodarowanie osadów ściekowych - obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 63400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7387705, 7387706 , fax. 627 353 690
 • Data zamieszczenia: 2019-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
  ul. Partyzancka 27
  63400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7387705, 7387706, fax. 627 353 690
  REGON: 25052134316113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wodkan.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie osadów ściekowych - obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu niskotemperaturowej instalacji suszenia osadów ściekowych, wykorzystującej do procesu suszenia pompy ciepła która zainstalowana zostanie w nowobudowanym budynku instalacji suszenia osadu. Zakres przedsięwzięcia obejmie w szczególności: • budowę budynku instalacji suszenia osadu – budynek jednokondygnacyjny o pow. ok. 350 m2; • montaż instalacji suszenia osadów w w/w budynku – suszarka niskotemperaturowa oparta o pompy ciepła – 2 linie technologiczne o wydajności łącznej ok. 31 Mg/d osadu odwodnionego, ilości odparowywanej wody: minimum 24 Mg H2O/d; • wykonanie układu transportu osadu odwodnionego do instalacji suszenia; • wykonanie układu transport osadu wysuszonego do kontenerów usytuowanych w istniejącej wiacie magazynowej; • wykonanie wszystkich niezbędnych sieci między obiektowych, w tym: • rurociągów/przenośników osadu odwodnionego zasilających instalację suszenia osadu, • rurociągu wody technologicznej (chłodzenie instalacji suszenia), • przyłącza elektroenergetycznego – dwóch linii kablowych, zasilających poszczególne linie technologiczne suszarni, wyprowadzonych z odrębnych sekcji Rozdzielni Głównej Niskiego Napięcia 0,4kV Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie, zapewniającego zasilanie suszarni wraz z urządzeniami pomocniczymi i instalacją automatyki i sterowania w energię elektryczną, • sieci sterowniczych i transmisji danych, • przyłącza wody wodociągowej, który zapewniać będzie zaopatrzenie budynku instalacji suszenia w wodę na cele socjalne i technologiczne oraz na cele p.poż., • przyłącza c.o., • odprowadzenia odcieków i ścieków bytowych do przepompowni odcieków z odwadniania osadu, • przebudowę układu dróg i placów w rejonie budynku instalacji suszenia osadu, w tym: • nowobudowane drogi i place na potrzeby obsługi instalacji suszenia osadów o pow. ok. 450 m2, • powiązanie nowobudowanych dróg z istniejącym układem komunikacyjnym. W ramach przedsięwzięcia należy również zaprojektować i wykonać dostosowanie układów sterowania i automatyki procesów suszenia osadu oraz zapewnienie ich pełnej kompatybilności z instalacją odwadniania osadów realizowaną w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego oraz wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu w obrębie projektowanego budynku i podłączenia wszelkich koniecznych mediów, instalacji sterowniczych i zasilania. Całość dzieła umownego musi być wykonana kompletnie z punktu widzenia celu któremu ma służyć
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252127-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach