Przetargi.pl
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej

Stare Miasto-Park Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37300 Leżajsk, Wierzawice
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 426 094 , fax. 172 426 094
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stare Miasto-Park Sp. z o. o.
  Wierzawice 874
  37300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 172 426 094, fax. 172 426 094
  REGON: 18005407400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sm-park.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Giedlarowej, gmina Leżajsk, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2016 poz. 1987) oraz innymi przepisami prawa, w tym zakresie o następujących parametrach: frakcja odpadów >80 mm. 2. Masa wytworzonych odpadów do przetwarzania wynosić będzie 4200 Mg w okresie od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przekazywanych odpadów, w zależności od faktycznych potrzeb, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 3. Zamawiający wymaga aby instalacja zagospodarowująca przekazywane odpady znajdowała się w odległości do 130 km od Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Giedlarowej (gm. Leżajsk). Działka o numerze ewidencyjnym 1529/2. Współrzędne geograficzne 50.224352, 22.357883 - mapa Google (https://www.google.pl/maps) 4. Transport odpadów po stronie Zamawiającego będzie odbywał się pojazdem typu ruchoma podłoga o ładowności do 25 ton. 5. Odpady będą dostarczane przez Zamawiającego luzem lub w formie sprasowanych beli (o szacunkowych parametrach: waga 250 kg, szerokość 1,2 m, wysokość 0,9 m, głębokość 1,3 m). 6. Zamawiający przewiduje dostawę minimum jednego transportu dziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) odpadów zgromadzonych luzem oraz do 2 transportów w miesiącu w formie sprasowanych beli. 7. Przyjęcie odpadów zgłaszane będzie Wykonawcy telefonicznie i mailowo lub w formie uzgodnionej z Wykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy). 9.2 Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 uPzp, tj.: 9.2.1 pieniądzu, 9.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 9.2.3 gwarancjach bankowych, 9.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 9.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2016 poz. 359 z późn. zm.). 9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy przelać na konto Zamawiającego: Podkarpacki Bank Spółdzielczy 02 8642 1142 2019 9700 7285 0001 9.4 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wpłynięcia wadium uznaje się termin jego ,,wniesienia”. Przez ,,wniesienie” rozumie się uznanie kwoty wadium przez rachunek Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający przelew (wniesienie) środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno fizycznie znajdować się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt 7b uPzp). 9.5 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w osobnej kopercie opisanej „Zagospodarowanie odpadów pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej” oraz włożyć do koperty zewnętrznej. 9.6 Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: 9.6.1 odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w niniejszej SIWZ, 9.6.2 musi odpowiadać co do terminu ważności terminowi związania ofertą określonemu w niniejszej SIWZ, 9.6.3 zawierać w swej treści okoliczności (zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 uPzp) w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium zamawiającemu, wraz z klauzulą mówiącą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie zamawiającego bez protestu gwaranta (poręczyciela), 9.7 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na zasadach określonych w art. 46 uPzp. 9.8 Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 9.8.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 9.8.1.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.8.1.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9.8.1.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9.8.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9.9 Wykonawca lub podmiot wystawiający gwarancję bankową/ubezpieczeniową nie może uzależnić dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji, dodatkowych oświadczeń złożonych przez wykonawcę lub inny podmiot pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzania spełniania tego warunku Wykonawca przedstawi decyzję albo zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności zezwalającej na, przetwarzanie odpadów (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach tj. Dz. U. 2016 poz. 1987).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1 do siwz; 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do siwz; 3. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy); 4. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach