Przetargi.pl
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, Jana Pawła II 59
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 46 47 900
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o.
  Jana Pawła II 59
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 13 46 47 900
  REGON: 370301150
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości 950 Mg.2. Szczegółowe informacje zawarte są w rozdziale IV SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach