Przetargi.pl
„Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w okresie od dnia następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Łąkowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6881852 , fax. 846 881 847
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju
  Łąkowa 13
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 084 6881852, fax. 846 881 847
  REGON: 95031744800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pgk.biuletyn-publiczny.net/page/1/strona-startowa.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 w okresie od dnia następującego po dniu zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) pochodzące z sortowania zmieszanych odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 06 oraz odpadów selektywnie zebranych z sortowania odpadów opakowaniowych tj. – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 wytworzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja, woj. Lubelskie, dostarczanych w formie prasokontenerów transportem własnym Zamawiającego. 2.2. Szacunkowa ilość odpadów do zagospodarowania w okresie trwania umowy to około 840 Mg w okresie trwania zawartej w wyniku postępowania umowy. Podana ilość odpadó w jest szacunkowa i Zamawiający zastrzega sobie prawo do wytwarzania odpadów w mniejszej ilości w każdym czasie trwania umowy. Średnia waga odpadów w jednym kontenerze – 5,5 Mg. UWAGA - Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest ilością szacunkową określoną na podstawie dotychczasowego doświadczenia Zamawiającego w przedmiocie zamówienia, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i która może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający natomiast nie deklaruje realizacji zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości odpadów. Ostateczna ilość odpadów nie jest zależna od prognoz Zamawiającego. Zamawiający deklaruje realizację zamówienia do wysokości 65 % ilości wskazanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł, (słownie: cztery tysiące zł). 8.2 Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późniejszymi zmianami). 8.3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 42-1020-5385-0000-9602-0002-5627 z adnotacją „wadium - przetarg niegraniczony na wykonanie usługi „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 z ZZO w Korczowie k. Biłgoraja”. 8.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.7.1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w pkt 4.2. lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli wykaże, że: a) posiada aktualną decyzję zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12, b) w przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące wykonywania przez nich usług adekwatnie jak Wykonawca 5.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, o którym mowa w Rozdziale 4 pkt 4.2. a), Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) aktualnej decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 12 12, b) w przypadku powierzenia niektórych zadań podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy, dotyczące wykonywania przez nich usług.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach