Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmującego: stymulatory polimodalnej percepcji sensorycznej i platformę badań zmysłów

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-093 Lublin, ul. prof. Antoniego Gębali
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 185 125, , fax. 817 185 125
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
  ul. prof. Antoniego Gębali 6
  20-093 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 817 185 125, , fax. 817 185 125
  REGON: 43004054100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usdlublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmującego: stymulatory polimodalnej percepcji sensorycznej i platformę badań zmysłów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa zestawu do diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmującego: stymulatory polimodalnej percepcji sensorycznej i platformę badań zmysłów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz OFERTA – załącznik nr 1. 2. Wypełniony formularz KOSZTORYS OFERTOWY – załącznik nr 2 – oddzielnie dla każdego zadania, do którego wykonawca przystępuje. 3. Dokumenty wskazane w rozdziale VII pkt. 1-4. 4. Katalogi/ulotki/foldery/karty charakterystyki 5. Dla każdego zadania do którego przystępuje Wykonawca wypełniony załącznika nr 7 (oddzielnie dla każdego zadania). 6. W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego o tym na piśmie, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 7. Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku złożenia oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum), należy złożyć pełnomocnictwo zawierające oświadczenia woli wszystkich członków konsorcjum, wskazujące na osobę umocowaną (np. lider, radca prawny, etc.) do reprezentowania przedsiębiorców w udziale w określonym postępowaniu o zamówienie publiczne i do ich podpisywania w jego imieniu umów. Dokument niniejszy winien wyliczać wszystkich Wykonawców wraz z ich podpisami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach