Przetargi.pl
ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAWĘCZYN

Gmina Kawęczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48632885910 , fax. +48632885940
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kawęczyn
  Kawęczyn 48
  62-704 Kawęczyn, woj. wielkopolskie
  tel. +48632885910, fax. +48632885940
  REGON: 31101948000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaweczyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KAWĘCZYN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kawęczyn” jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Kawęczyn. Poprzez zagospodarowanie rozumie się składowanie na składowisku odpadów oraz zagospodarowanie w sposób pozwalający na odzysk/recykling odpadów. w tym zagospodarowanie odpadów o kodzie: - Część I: 20 03 01 (Niesegregowane zmieszane odpady komunalne) -Część II: 20 01 99 (Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – żużle i popioły z gospodarstw domowych) 20 03 99 (Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach) - Część III: 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe zawierające głównie opakowania nadające się do recyklingu: z papieru, szkła, tworzyw: PP, PE, PET, metali) 20 01 40 (Metale) - Część IV: 15 01 01 ( Opakowania z papier i tektury) 20 01 01 (Papier i tektura)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony , jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów tj. pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji wydane przez właściwy organ zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (tj. Dz.U.2019 poz. 701 ze zm.) b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49ust. 1ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz.701 ze zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony i podpisany formularz oferty - (wzór załącznik nr 1 do SIWZ) b) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane, c) oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (składane wraz z ofertą jeżeli dotyczy wzór załącznik nr 8 do SIWZ). d) wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg. wzoru załącznik nr 5 e) wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji dotyczącej otwartych ofert, określonej w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekażą zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 184 ze zm.), wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze powiazania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ). (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. Wykonawca składając ofertę na kilka części postępowania składa jedno oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej.) Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej, w przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach