Przetargi.pl
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie”

Gmina Lipinki Łużyckie ogłasza przetarg

 • Adres: 68-213 Lipinki Łużyckie, Główna 9
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683626230 , fax. 683626241
 • Data zamieszczenia: 2022-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lipinki Łużyckie
  Główna 9
  68-213 Lipinki Łużyckie, woj. lubuskie
  tel. 683626230, fax. 683626241
  REGON: 970770623
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lipinki-luzyckie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Lipinki Łużyckie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zagospodarowaniu odpadów komunalnych dostarczonych przez podmiot odbierający z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Lipinki Łużyckie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Szacowana ilość odpadów komunalnych do zagospodarowania w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wynosi:• 495 Mg - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,• 144 Mg – bioodpady,• 116 Mg – metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,• 21 Mg – papier,• 84 Mg – szkło,• 100 Mg – odpady wielkogabarytowe.Powyższe dane określono szacunkowo na podstawie odpadów odebranych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.Odpady komunalne w celu ich zagospodarowania będą przekazywane sukcesywnie w ilościach zależnych od ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Lipinki Łużyckie i odebranych przez podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Lipinki Łużyckie.Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpadów w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-21:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące [art. 112 ust.2 ustawy pzp):2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym [art. 113 ustawy pzpj:Opis spełnienia warunków:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków w postępowaniu.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika z odrębnych przepisów [art. 114 ustawy pzpj:Opis spełnienia warunków:Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:2.2.1 aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów tj. pozwolenie zintegrowane lub/i sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji, wydane przez właściwy organ zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)2.2.2 że instalacja do przetwarzania odpadów posiada status instalacji komunalnejzgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska ( Dz. U z2021 r. poz. 1973 ze zm.)2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej [art. 115 ustawy pzpj:Opis spełnienia warunków:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej [art. 116 ustawy pzpj:Wiedza i doświadczenieWarunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże:2.4.1 że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę zagospodarowanie odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 1000 Mg przez okres co najmniej 12 miesięcy. Warunek uważa się za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże wykonanie wyżej wymienionych usług łącznie w jednym zamówieniu lub oddzielnie w kilku odrębnych zamówieniach .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach