Przetargi.pl
Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o.

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, Daszyńskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 655 402 605, , fax. 655 402 607
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.
  Daszyńskiego 10
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  tel. 655 402 605, , fax. 655 402 607
  REGON: 97805012400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skwschowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez Spółkę Komunalną Wschowa Sp. z o.o., odebranych z terenu Gminy Niechlów. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w szacunkowej ilości ok. 700,52 Mg/1 rok; 3. Sposób świadczenia usług: 1) W przypadku przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Wykonawca powinien posiadać status instalacji komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla: instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), instalacji biologicznego przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji (kompostownia), składowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów. Przetwarzanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów opakowaniowych nie może być realizowane poza instalacjami i urządzeniami na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy o odpadach przy czym wspomniane instalacje nie muszą posiadać statusu instalacji regionalnej. Uwaga: Wykonawca posiadający instalację (do odzysku i/lub unieszkodliwiania, w którym planuje odzyskać lub unieszkodliwić odpady objęte niniejszym zamówieniem) poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej powinien przedstawić zezwolenie równoważne decyzji na zagospodarowanie (przetwarzanie) tj. na odzysk i/lub unieszkodliwianie odpadu wystawiane w kraju, w którym ta instalacja się znajduje. Decyzję zezwalającą na międzynarodowe przemieszczanie odpadów Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać po podpisaniu umowy. 2) Wskazane w SIWZ szacunkowe ilości odpadów komunalnych, stanowią szacunkowe ilości wykazane w dokumentacji przetargowej Gminy Niechlów, która jest wytwórcą odpadów komunalnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości przekazanych odpadów w stosunku do wskazanych w ust. 2 niniejszego rozdziału. Wykonawca zobowiązany jest w takiej sytuacji do zagospodarowania mniejszej lub większej ilości odpadów danego rodzaju po cenach jednostkowych wskazanych w ofercie, jednakże całkowite umowne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego zakresu zamówienia nie może zostać przekroczone bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu. 3) Jeżeli instalacja komunalna Wykonawcy nie będzie w stanie przyjąć odpadów dostarczonych przez Zamawiającego, Wykonawca będzie musiał wskazać inną instalację komunalną, która przyjmie odpady na koszt Wykonawcy w takim samym terminie jak przewidziano ich dostarczenie do instalacji komunalnej. W tej sytuacji w przypadku konieczności transportu odpadów do innej instalacji na odległość większą niż odległość instalacji Wykonawcy od Gminy Niechlów, Wykonawca pokryje różnicę w kosztach wynikającą z konieczności transportu odpadów komunalnych na większą odległość. 4) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o fakcie, że nie jest w stanie przyjąć odpadów na instalację komunalną, a także wskaże inną instalację komunalną oraz dni i godziny przyjmowania przez nią odpadów najpóźniej w pierwszym dniu okresu, w którym nie będzie w stanie przyjąć odpadów. 5) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich awariach instalacji, przestojach w przyjmowaniu odpadów, zmianach w funkcjonowaniu instalacji, ograniczeniach wynikających z decyzji organów nadzorczych w terminie do 24 godz. od momentu zaistniałych zdarzeń, ograniczeń, przestojów. Brak informacji o zaistniałych zmianach w funkcjonowaniu instalacji może skutkować naliczeniem kar umownych. 6) Wykonawca zobowiązuje się przyjmować odpady w dni robocze w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty od godziny 9:00 do 12:00. 7) Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: a) ważenie odrębnie dla każdej frakcji odebranych odpadów w punkcie wagowym zlokalizowanym w miejscu przekazywania odpadów do przetwarzania. Przyjmowane odpady muszą być każdorazowo ważone na legalizowanej wadze, a ważenie musi być potwierdzone w systemie BDO; b) przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych sprawozdań określonych obowiązującymi przepisami w sprawie zagospodarowania odpadów w terminach wskazanych w tychże przepisach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w następującej wysokości: 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: - nazwę dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; - kwotę gwarancji; - termin ważności gwarancji; - bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: nr konta – 14 8669 0001 0005 8001 2000 0002 z dopiskiem „Wadium na „ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH DOSTARCZONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ KOMUNALNĄ WSCHOWA SP. Z O.O.”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca składa oryginał dokumentu wadium wraz z ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 Ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów tj.: pozwolenie zintegrowane lub sektorowe na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów, tj. składowanie, przetwarzanie w instalacji, wydane przez właściwy organ zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach; b) instalacja do przetwarzania odpadów posiada status instalacji komunalnej, zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska. Potwierdzeniem może być w szczególności odpowiedni akt prawa miejscowego wskazujący instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jako instalację komunalną (status komunalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla instalacji MBP, składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy: 1) uzupełniony oraz zaakceptowany przez Wykonawcę projekt umowy (załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ); 2) kserokopia aktualnej polisy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 3) oryginał umowy z podwykonawcą – jeżeli dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach