Przetargi.pl
Zagospodarowanie miejsc na terenie parku w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych przy wejściach na szlaki turystyczne

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 311 51 06 , fax. 41 311 51 06 w. 69
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE
  ul. Suchedniowska 4
  26-010 Bodzentyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 311 51 06, fax. 41 311 51 06 w. 69
  REGON: 260571899
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie miejsc na terenie parku w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych przy wejściach na szlaki turystyczne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Zagospodarowanie miejsc na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych, położonych przy wejściach na szlaki turystyczne, Obwód Ochronny Jastrzębi Dół, oddział 188 g, dz. ew. nr 370, gm. Bieliny oraz Obwód Ochronny Podgórze, Oddział 8 a, dz. ew. nr 8/2, gm. Bodzentyn.Część II - Zagospodarowanie miejsc na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych, położonych przy wejściach na szlaki turystyczne, Obwód Ochronny Chełmowa Góra, oddział 3A k, dz. ew. nr 298, gm. Nowa Słupia oraz oddział 1A f, dz. ew. nr 298, gm. Nowa Słupia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45422000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości określonej poniżej:1.1. dla Części I w wysokości: 2 200,00 zł.1.2. dla Części II w wysokości: 1 800,00 zł.i utrzymać go nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 5 pkt 5.2 lub 5.3 lub w ust. 6.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:2.1. pieniądzu;2.2. gwarancjach bankowych;2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 poz. 807 i 1079).3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na rachunek Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach nr rachunku: 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 z dopiskiem: „Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu UZ.282.24.2022.IDU Część ….. . Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego (dzień, godzina).4. W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:5.1. upływu terminu związania ofertą;5.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;5.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.6. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:6.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;6.2. którego oferta została odrzucona;6.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;6.4. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.7. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 6, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale XIX SWZ.8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach wskazanych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości: dla Części I w wysokości: co najmniej 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), dla Części II w wysokości: co najmniej 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy),W przypadku składania oferty na I i II Część zamówienia Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy).2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że;2.4.1. dla Części I - w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej jedną obejmującą swym zakresem robotę o podobnym charakterze tj.:- budowa, konserwacja lub naprawa urządzeń tzw. ”małej architektury” wykonanej z drewna np.: ławki, stoły, kosze na śmieci, drogowskazy, tablice informacyjne, podesty, ogrodzenia, barierki, itp.;- lub budowa, konserwacja lub naprawa drewnianych budynków lub budowli typu domek letniskowy, altana, wiata lub deszczochron;na kwotę min. 40 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: czterdzieści tysięcy) oraz potwierdzi,że robota ta została wykonana należycie;2.4.2. dla Części II - w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej jedną obejmującą swym zakresem robotę o podobnym charakterze tj.:- budowa, konserwacja lub naprawa urządzeń tzw. ”małej architektury” wykonanej z drewna np.: ławki, stoły, kosze na śmieci, drogowskazy, tablice informacyjne, podesty, ogrodzenia, barierki, itp.;- lub budowa, konserwacja lub naprawa drewnianych budynków lub budowli typu domek letniskowy, altana, wiata lub deszczochron;na kwotę min. 40 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: czterdzieści tysięcy) oraz potwierdzi,że robota ta została wykonana należycie.3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą: „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z ww. warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną