Przetargi.pl
Zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ujęciu wody - Brodwino.

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie ogłasza przetarg

 • Adres: 81-861 Sopot, al. Niepodległości 930
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 551 21 15; 551 72 61 , fax. 58 551 55 34
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
  al. Niepodległości 930 930
  81-861 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 58 551 21 15; 551 72 61, fax. 58 551 55 34
  REGON: 22120997300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl/zdiz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ujęciu wody - Brodwino.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace polegające na wykoszeniu terenu przy orliku i przy ujęciu wody 2585 m2, dostawa i montaż ław do siedzenia 6 szt, dostawa i montaż urządzeń rekreacyjnych - 5 szt., wykonanie nawierzchni bezpiecznych - pól piaskowych - 30 m2, renowacja i montaż urządzeń sportowych - materiał własny inwestora bramki do gry w piłkę - 2 szt., kosz do gry w koszykówkę 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 374429008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdiz.sopot.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną