Przetargi.pl
Druk książek - wystawa Konrada Smoleńskiego S.T.R.H

Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia" ogłasza przetarg

 • Adres: 80-767 Gdańsk, ul. Jaskółcza 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 305 40 50 , fax. 58 305 26 80
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia"
  ul. Jaskółcza 1 1
  80-767 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 305 40 50, fax. 58 305 26 80
  REGON: 19157123700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Miejska Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk książek - wystawa Konrada Smoleńskiego S.T.R.H
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Druk książek-wystawa Konrada Smoleńskiego S.T.R.H - nakład 871 sztuk wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo bezpośredniego kontaktu z drukarzem i nadzoru druku przez grafika podczas procesu druku. 3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów podróży oraz noclegów w hotelu dla Przedstawiciela Zamawiającego (nocleg nie dalej niż 5 km od miejsca produkcji druku,), który będzie prowadził nadzór nad etapem uruchomienia produkcji druku książek przez Wykonawcę. Wykonawca nie później niż na 3 dni robocze przed przystąpieniem do druku nakładu książek zawiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o terminie druku nakładu. Wykonawca zapewni Przedstawicielowi Zamawiającego możliwość weryfikacji jakości wydruku arkuszy książek. Rozpoczęcie druku nakładu książek może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przed drukiem makietę książki wykonaną z materiałów docelowych (czyli użytych później w druku nakładu), makieta musi być pisemnie zaakceptowana przez Przedstawiciela Zamawiającego. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Druk książek - wystawa Konrada Smoleńskiego S.T.R.H. - nakład 871 sztuk. FORMAT: 210X155 MM ILOŚĆ STRON: 128 DRUK: 2+2 PANTONE 275, BLACK PAPIER: MUNKEN PURE ROUGH 120 G OKŁADKA: - OPRAWA ZINTEGROWANA W PŁÓTNIE MANIFATTURA DEL SEVESO: SETALUX 1758 - WYKLEJKA OFFSET 200 G, 1+1 PANTONE 275 - PÓŁOKRĄGŁY GRZBIET - HOT STAMPING, FOLIA GRAFMAJ SMOKEY BLACK, NA POWIERZCHNI 7 X 4 CM OPRAWA: SZYTO-KLEJONA NICI KOLOR OTABIND.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.laznia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach