Przetargi.pl
Zadanie pn. – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani żeglarskiej

Powiat Nowodworski ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen.Władysława Sikorskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 473 668 , fax. 552 473 670
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowodworski
  ul. gen.Władysława Sikorskiego 23
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552 473 668, fax. 552 473 670
  REGON: 19264480800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.nowydworgdanski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie pn. – Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przystani żeglarskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie sezonowej przystani żeglarskiej, oraz nadzór autorski nad realizacją projektu. 2. Przystań żeglarska będzie się składała z: 1) pomieszczeń bosmanatu znajdujących się w pomieszczeniach piwnicznych budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 (dalej jako Obiekt), 2) pomostu pływającego składającego się z trzech części o łącznej długości 12m, na który będzie prowadził jeden trap, obiekt będzie również wyposażony w dodatkową infrastrukturę. 3) Obiekt jedną ścianą stoi w rzece Tuga. 4) Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w „Programie Funkcjonalno Użytkowym”, załączonym do SIWZ. 6) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy. 7) Wykonawca opracuje projekty budowlane w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1935), 8) Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenia wodno prawne oraz pozwolenie na budowę. 9) W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowań i ekspertyz, niezbędnych do wykonania zamówienia – Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami. 10) W ramach realizacji części projektowej przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje: 1) Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją (zatwierdzona) – 2 egzemplarze, 2) Projekt budowlany (wszystkie branże) – 6 egzemplarzy; 3) Projekt wykonawczy (wszystkie branże) – 6 egzemplarzy; 4) Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót – 3 egzemplarze; 5) Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze; 6) Przedmiary robót – 3 egzemplarze; 7) Informacja BIOZ – 3 egzemplarze; 8) Dokumentacja w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF) – 2 płyty. 9) Mapę do celów projektowych; 10) Decyzje lokalizacji celów publicznego; 11) Warunki zabudowy; 12) Decyzje o wycięciu drzew (o ile dotyczy); 13) Operat wodno prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla przedmiotowej inwestycji; 14) Dokumenty związane z oddaniem obiektu do eksploatacji; 11) Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu projektowego przed jego skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia zgodności rozwiązań z założeniami Programu funkcjonalno-użytkowego. 12) Dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie: 1) Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją – 2 egzemplarze, 2) Projekt budowlany dla wszystkich branż – 6 egzemplarzy; 3) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż – 6 egzemplarzy; 4) Specyfikacja techniczna wykonania o odbioru robót – 3 egzemplarze; 5) Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze; 6) Przedmiary robót – 3 egzemplarze; 7) Całość dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty WORD, DWG i PDF) – 2 płyty. 13) Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa: 1) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 86, poz. 579); 2) Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 433 z późn zmianami; 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z późn. zmianami); 4) Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie warunków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012r. poz. 463); 5) Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1609); 6) Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2067 z późn. zmianami). 14) W terminie do 6 tygodni od zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia – projektu koncepcyjnego. Niewniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 10 dni roboczych od jego przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej. 15) Zakres zamówienia obejmuje także: 1) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich stosownych decyzji administracyjnych, ekspertyz, uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz realizacji robót; 2) uzyskanie w imieniu Zamawiającego od wszelkich użytkowników sieci infrastrukturalnych technicznych warunków przyłączenia i realizacji robót; 3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji inwestycji oraz w okresie zgłaszania wad obejmujące: a) potwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności ich realizacji z wykonaną dokumentacją, b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań projektowych w tym sporządzanie dodatkowych, wyjaśniających rysunków roboczych, c) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, d) uczestniczenie w radach budowy organizowanych nie rzadziej niż raz w miesiącu, które dotyczą zakresu objętego umową i rozpoczynają się wraz z realizacją projektu przewidzianego umową, e) uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, dotyczących zakresu objętego umową i mających miejsce w trakcie realizacji przedmiotu umowy, f) pobyty kontrolne na terenie robót w założonej przez Zamawiającego ilości 10 pobytów i zastrzeżeniem możliwość zmiany ilości (zmniejszenie) wizytacji w ramach nadzoru autorskiego w uzasadnionych przypadkach, g) udział w radach budowy, odbiorach częściowych, odbiorze częściowym i odbiorze końcowym jako pobyt kontrolny na terenie robót niepodlegający odrębnemu wynagrodzeniu (na wniosek Inspektora nadzoru), h) opiniowanie wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian rozwiązań projektowych w czasie realizacji, które powinno być udokumentowana poprzez:  zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej opatrzone datą i podpisem projektanta,  rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone datą, podpisem projektanta oraz informacją, jaki element zastępują,  wpisy do dziennika budowy,  protokoły i notatki służbowe podpisane przez projektanta i Zamawiającego. Sprawujący nadzór autorski w trakcie wizytacji ponosi wszelkie koszty związane z dojazdem na teren robót, wyżywieniem i ewentualnym zakwaterowaniem, 16. W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami lub równoważne. Nazwy własne są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu - nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane artykuły są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 17. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny projektowy zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 18. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia majątkowych praw autorskich przedmiotowego projektu na Zamawiającego. 19. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. 20. Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 21. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona", o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. 22. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy jego oferta nie podlega odrzuceniu, a następnie wezwie Wykonawcę którego oferta będzie najkorzystniejsza do uzupełnienia oferty o dokumenty potwierdzające spełnianie warunków postępowania i ogłosi jego wynik poprzez stosowne Zawiadomienie 23. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie opracowania dokumentacji projektowej uwzględnić wymogi zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, tj. uwzględnić wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 24. Kod (CPV): 1) Roboty architektoniczne i podobne – 71200000-0; 2) Nadzór nad projektem i dokumentacją – 71248000-8. 25. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane jako projekt, pn: „Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 08.04 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie projektu z dn. 11 grudnia 2017r., nr RPPM.08.04.00-22-0043/16.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: formularz ofertowy - wg wzoru na załączniku nr 1 do SIWZ; wypełnione wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ; wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku do SIWZ; ewentualne pełnomocnictwa; zobowiązanie wg wzoru na załączniku do siwz – w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach