Przetargi.pl
Zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski- Samoklęski na długości 6290 m w km 0+000 - 6+290 w ramach projektu pn. Przebudowa drogi Nr 1984R Świerchowa- Osiek Jasielski - Samoklęski na długości 6290m w km 0+000-6+290

Gmina Osiek Jasielski ogłasza przetarg

 • Adres: 38-223 Osiek Jasielski, Osiek Jasielski 112
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4420005 , fax. (013) 442 00 05
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osiek Jasielski
  Osiek Jasielski 112 112
  38-223 Osiek Jasielski, woj. podkarpackie
  tel. 013 4420005, fax. (013) 442 00 05
  REGON: 00100752400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osiekjasielski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1894R Świerchowa - Osiek Jasielski- Samoklęski na długości 6290 m w km 0+000 - 6+290 w ramach projektu pn. Przebudowa drogi Nr 1984R Świerchowa- Osiek Jasielski - Samoklęski na długości 6290m w km 0+000-6+290
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: BRANŻA DROGOWA : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO PODBUDOWY NAWIERZCHNIE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ELEMENTY ULIC BRANŻA TELETECHNICZNA: ROBOTY MONTAŻOWE ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZEŁĄCZENIOWE ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEJ SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ BRANŻA ELEKTRYCZNA: PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ Nn PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZABEZPIECZENIE KABLI Nn BRANŻA DROGOWA - OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE OZNAKOWANIE POZIOME OZNAKOWANIE PIONOWE SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE KANALIZACJA SANITARNA: ROBOTY ZIEMNE ROBOTY MONTAŻOWE STUDZIENKI REWIZYJNE FI 1200 mm ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY KANALIZACJA DESZCZOWA : ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY ROBOTY MONTAŻOWE STUDZIENKI REWIZYJNE I OSADNIKOWO - WLOTOWE FI 1200 mm WYLOTY ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY OSADNIKI SEPERATORY PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY PRZYKANALIKI - ROBOTY MONTAŻOWE PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE - ZASYPY BRANŻA MOSTOWA - MOST NR 1 NAD POTOKIEM PROMNICA W KM 0+136,25 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ROBOTY WYKOŃCZENIOWE OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ELEMENTY ULIC ŚCIANKI STALOWE PALE FORMOWANE PRZYCZÓŁKI USTRÓJ NOŚNY KAPA CHODNIKOWA URZĄDZENIA DYLATACYJNE ODWODNIENIE PŁYTY POMOSTU HYDROIZOLACJA WYPOSAŻENIE POMOSTU ROBOTY PRZYOBIEKTOWE ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE ROBOTY REGULACYJNE BRANŻA MOSTOWA - MOST NR 2 NAD POTOKIEM SZCZAWA W KM 3+200,88 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ELEMENTY ULIC ŚCIANKI STALOWE PALE FORMOWANE PRZYCZÓŁKI USTRÓJ NOŚNY KAPA CHODNIKOWA URZĄDZENIA DYLATACYJNE ODWODNIENIE PŁYTY POMOSTU HYDROIZOLACJA WYPOSAŻENIE POMOSTU ROBOTY PRZYOBIEKTOWE ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE ROBOTY REGULACYJNE BRANŻA MOSTOWA - MOST NR 3NAD POTOKIEM TYŚMIONKI W KM 3+797,94 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROBOTY ZIEMNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ELEMENTY ULIC ŚCIANKI STALOWE PALE FORMOWANE PRZYCZÓŁKI USTRÓJ NOŚNY KAPA CHODNIKOWA URZĄDZENIA DYLATACYJNE ODWODNIENIE PŁYTY POMOSTU HYDROIZOLACJA WYPOSAŻENIE POMOSTU ROBOTY PRZYOBIEKTOWE ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE ROBOTY REGULACYJNE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Uwaga: W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że nie wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy w Bieczu Nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006. Terminem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest termin wpływu wadium na konto Zamawiającego. Brak wadium (wpłaconego przez Wykonawcę) w wyznaczonym terminie na koncie Zamawiającego spowoduje wykluczenie tego Wykonawcy. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://osiekjasielski.ires.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach