Przetargi.pl
zaciągnięcie w 2012 r. kredytu długoterminowego w wysokości 666.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych

Gmina Nowy Korczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 28-136 Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3771003 , fax. 041 3771044
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowy Korczyn
  ul. Krakowska 1 1
  28-136 Nowy Korczyn, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3771003, fax. 041 3771044
  REGON: 29101042900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowykorczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zaciągnięcie w 2012 r. kredytu długoterminowego w wysokości 666.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zaciągnięcie w 2012 r. kredytu długoterminowego w wysokości 666.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł w formie pieniężnej. Wpłaty należy dokonać na niżej podany rachunek bankowy: Gmina Nowy Korczyn BS w Kielcach o/Nowy Korczyn 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010 Dokonując wpłaty wadium należy uwzględnić okres przepływu środków w taki sposób, aby znalazły się one na rachunku bankowym zamawiającego do dnia 7 grudnia 2012 roku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowykorczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach