Przetargi.pl
Dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec o udźwigu haka 20 ton

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 27-600 Sandomierz, ul. Przemysłowa 12
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8322844 , fax. 015 8322876
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o.
  ul. Przemysłowa 12 12
  27-600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8322844, fax. 015 8322876
  REGON: 83033845200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.sandomierz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec o udźwigu haka 20 ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Specyfikacja techniczna samochodu używanego z urządzeniem hakowym 20 ton. OPIS SAMOCHODU: - Rocznik - nie starszy niż 2007r. - Rozstaw osi 4800 - 4900 mm - Skrzynia biegów manualna. - Retarder. - Przebieg do 500 tyś. km - Nawigacja. - Co najmniej jeden zbiornik paliwa. - Silnik EURO 5. - Moc silnika - min. 400 KM - Zawieszenie pneumatyczne. - Typ podwozia 3-osiowy, trzecia oś podwieszana. - Koło zapasowe. - Hamulec górski. - Hamulce tarczowe. - Klimatyzacja. - Kliny. - Zaczep przyczepy. - Immobilizer. - Pojazd zarejestrowany z aktualnym badaniem technicznym - odpowiednie dokumenty załączyć do oferty. - Dane fabryczne pojazdu potwierdzone przez Autoryzowany Servis zgodne z numerem fabrycznym VIN - odpowiedni dokument załączyć do oferty. - Zamawiający nie dopuszcza zmian konstrukcyjnych podwozia. URZĄDZENIE HAKOWE - Zamontowany wyłącznik STOP. - Urządzenie hakowe z podwójnym zabezpieczeniem hydraulicznym kontenera. - Aktualne badanie Dozoru Technicznego - odpowiedni dokument załączyć do oferty. - Urządzenie hakowe z udźwigiem min. 20 ton. - Okres gwarancji na cały pojazd - 6 miesięcy. - Wykonawca załączy do oferty specyfikację techniczną samochodu używanego z urządzeniem hakowym 20 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341445106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każda składana oferta musi dla swej ważności być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych ). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składnia ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach : a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zmianami ). 4.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na rachunek : PKO BP S. A. O/ Sandomierz 94 1020 4926 0000 1802 0008 3840. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis WADIUM - Przetarg na: Dostawa samochodu ciężarowego typu hakowiec o udźwigu haka 20 ton. 5.W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt. 3., do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu (w oddzielnej kopercie) potwierdzający wniesienie wadium. Ponadto zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1)wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2)unieważnieniu postępowania, 7.Zwrot wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 9.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.sandomierz.pl ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO -Spółki prawa handlowego ogłoszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach