Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Dębe Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-311 Dębe Wielkie, ul. Strażacka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 564 700 , fax. 257 564 734
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębe Wielkie
  ul. Strażacka 3
  05-311 Dębe Wielkie, woj. mazowieckie
  tel. 257 564 700, fax. 257 564 734
  REGON: 71158264100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debewielkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. a) wysokość kredytu: do kwoty 3 261 699,77 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 77/100), b) kredyt może być wykorzystany w całości lub w części bez dodatkowych kosztów, które będą ustalone od wysokości faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu, c) okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 31.12.2030 roku. d) rozpoczęcie spłaty kredytu: - w roku 2027 – 800 000,00 zł w 4 ratach po 200 000,00 zł (31 maja, 30 września, 30 listopada, 31 grudnia); - w roku 2028 – 800 000,00 zł w 4 ratach po 200 000,00 zł (31 maja, 29 września, 30 listopada, 29 grudnia); - w roku 2029 – 800 000,00 zł w 4 ratach po 200 000,00 zł (31 maja, 28 września, 30 listopada, 31 grudnia); - w roku 2030 – 861 699,77 zł w 3 ratach po 200 000,00 zł (31 maja, 30 września, 29 listopada) i jednej racie w kwocie 261 699,77 zł (31 grudnia); e) spłata odsetek w okresach miesięcznych, f) odsetki naliczane będą miesięcznie od faktycznie wykorzystanych środków, płatne do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, odsetki za miesiąc grudzień 2030 r. płatne będą do dnia 31 grudnia 2030 r. g) oprocentowanie kredytu będzie zmienne, liczone jako suma stawki WIBOR 1 M z ostatniego miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek, powiększone o stałą marżę bankową określoną na dzień otwarcia oferty, h) zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, i) do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1 M z dnia 21.05.2020 r., j) oferent jest obowiązany do skalkulowania i podania w ofercie wyłącznie jednej stawki składającej się ze stopy procentowej WIBOR 1 M oraz marży banku, w skład której wchodzą wszystkie opłaty i prowizje, k) zabezpieczenie udzielonego kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Gminę Dębe Wielkie wraz z deklaracją wekslową, l) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej Gminy za zgodą obu stron, m) do wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć datę uruchomienia kredytu: - kwota 2 000 000,00 zł – 29.06.2020 r. - kwota 1 261 699,77 zł – 31.08.2020 r. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe - które stanowią załącznik nr 4 do SIWZ: - sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za IV kwartał 2019 roku - sprawozdanie Rb-27 S- z wykonania dochodów budżetowych za IV kwartał 2019 roku. - sprawozdanie Rb - 28 S - z wykonania wydatków budżetowych za IV kwartał 2019 roku, - sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za 2019 roku, - sprawozdanie Rb - N o należnościach za IV kwartał 2019 roku, - sprawozdanie Rb - NDS o nadwyżce i deficycie za I kwartał 2020 roku - sprawozdanie Rb-27 S- z wykonania dochodów budżetowych za I kwartał 2020 roku. - sprawozdanie Rb - 28 S - z wykonania wydatków budżetowych za I kwartał 2020 roku, - sprawozdanie Rb - Z o zobowiązaniach za I kwartał 2020 roku, - sprawozdanie Rb - N o należnościach za I kwartał 2020 roku, - Uchwała nr FK.XIV.0007.133.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, - Uchwała Nr Wa.214.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminie Dębe Wielkie kredytu długoterminowego w kwocie 3 261 699,77 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Sposób obliczenia ceny Do określenia wartości zamówienia zastosowanie mają: - stawka WIBOR 1M z dnia 21.05.2020 r. - opłaty i prowizje banku - wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie pracowników Zamawiający wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. czynności w zakresie prowadzenia rachunku bankowego, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 & 1 Kodeksu Pracy. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w dniu zawarcia umowy oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa powyżej, na podstawie art. 22 & 1 Kodeksu Pracy. W okresie realizacji zamówienia, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych przedłoży stosowne oświadczenie potwierdzające zatrudnienie pracowników o których mowa powyżej. Nie przedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni roboczych będzie traktowane jako niedopełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia opisanego w pkt 3 na umowę o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 500,00 zł miesięcznie, od każdego niezatrudnionego pracownika na umowę o pracę wykonującego czynności w zakresie realizacji zamówienia. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia określony przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku odmowy przedstawienia oświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracowników na umowę o pracę, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o wykonanie czynności w ramach ustawowych kompetencji w celu sprawdzenia/kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na umowę o pracę przy czynnościach w zakresie prowadzenia rachunku bankowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności bankowej – Wykonawca powinien posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 237 ze zm.) lub innego dokumentu, na podstawie którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Prawa Bankowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp) wg załącznika nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach