Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Urząd Gminy w Wydminach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-510 Wydminy, pl. Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 421 00 83 , fax. 87 421 00 83
 • Data zamieszczenia: 2019-09-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Wydminach
  pl. Rynek 42370
  11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 421 00 83, fax. 87 421 00 83
  REGON: 54090800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wydminy.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. 1. Kwota kredytu – 2.250.000,00 zł 1.1 Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w okresie od 21 października 2019 r. do dnia 30 grudnia 2019 roku. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmniejszania kwoty kredytu - bez prowizji i dodatkowych opłat. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy (zastrzeżenie możliwości przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów). O zmianie terminu spłaty kredytu zamawiający poinformuje w formie pisemnej wykonawcę. W przypadku zmniejszenia ogólnej kwoty kredytu lub przedterminowej spłaty części kredytu Wykonawca dokona aktualizacji „Harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów”, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 1.2 Okres spłaty kredytu od 30.09.2020 roku do 30.09.2031 roku 1.3 Terminy spłat kwot rat kapitałowych : 30.09.2021 – 10.000,00 zł 30.09.2022 – 10.000,00 zł 30.09.2023 – 10.000,00 zł 30.09.2024 – 10.000,00 zł 30.09.2025 – 10.000,00 zł 30.09.2026 – 10.000,00 zł 30.09.2027 – 10.000,00 zł 30.09.2028 – 10.000,00 zł 30.09.2029 – 10.000,00 zł 30.09.2030 – 9.000,00 zł 30.09.2031 – 1.000,00 zł 30.06.2032 – 500.000,00 zł 31.12.2032 – 575.000,00 zł 30.06.2033 – 500.000,00 zł 31.12.2033 – 575.000,00 zł 1.4. Spłata odsetek w ratach kwartalnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od następnego kwartału od wypłaconych transz kredytu ( tzn. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty niewykorzystanego kredytu) na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Dopuszcza się wstępne informowanie przez Bank w drodze faxu lub za pośrednictwem e-mail w terminie 7 dni przed datą płatności odsetek. W przypadku, gdy termin spłaty raty kredytu czy odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, Kredytobiorca dokona wymaganej spłaty raty kredytu w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. W okresie spłaty kredytu odsetki płatne będą od zadłużenia malejącego. 1.5. Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za które są naliczane odsetki. Od wykorzystanego kredytu odsetki liczone według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M obowiązującej w okresie, za które odsetki są naliczane i marży Banku. Oprocentowanie kredytu ulega zmianie w zależności od zmiany stopy bazowej WIBOR 1M i ustalane jest dla jednomiesięcznych okresów obrachunkowych. Wysokość stopy bazowej WIBOR 1M ustalana jest jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań miesiąca i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego miesiąca. Do wyliczenia ceny należy przyjąć miesiąc sierpień 2019 roku. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni. Zmiana oprocentowania wynikająca ze stawki WIBOR 1M nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga jej wypowiedzenia. 1.6 Kredytem mogą być sfinansowane wydatki poniesione przed podpisaniem umowy kredytowej. 2. Zabezpieczenie – weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 3. Waluta kredytu: PLN. 4. Celem przygotowania oferty Zamawiający udostępni następujące dokumenty: - Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Wydminy z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, - opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. - udostępni budżet na rok 2019 - dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wydminy, (dostępne są również budżety z poprzednich lat), - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na dzień 30.06.2019 roku Rb-Z.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do działalności bankowej oraz złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 6 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach