Przetargi.pl
Zabudowa urządzeń technicznych (hydrantów) na korytarzu na II piętrze w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 16/18
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8541300 , fax. 061 8541204
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18 16/18
  61-713 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8541300, fax. 061 8541204
  REGON: 00051433100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.uw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabudowa urządzeń technicznych (hydrantów) na korytarzu na II piętrze w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zabudowa urządzeń technicznych (hydrantów) na korytarzu na II piętrze w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18. 2. Zakres przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze, które stanowią zał. nr 7 do SIWZ. 3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac budowlanych w zakresie niezbędnym do przywrócenia pierwotnego wyglądu korytarzy (np. szpachlowanie, gipsowanie, malowanie w miejscu przeprowadzonych prac). 4. Zamawiający wymaga zaoferowania gwarancji na wykonane prace oraz na użyte podczas realizacji prac wyroby na okres 36 miesięcy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 5. Wszystkie użyte do realizacji zamówienia wyroby muszą być pełnowartościowe oraz posiadać wymagane stosownymi przepisami aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polską Normą. 6. Wszystkie nazwy własne materiałów, itp. użyte w dokumentach wymienionych w pkt 2, należy traktować jako propozycję Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, które pod względem estetycznym, wytrzymałościowym, parametrów technicznych, itp. muszą spełniać wymagania zaproponowane przez Zamawiającego. 7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 8. Wymagany zakres robót Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoż., oraz zasadami sztuki budowlanej. 9. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu prac. 10. Wykonawca na własny koszt po przeprowadzonych pracach wywiezie i zutylizuje gruz, materiały z demontażu oraz śmieci. 11. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu umowy, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Barbarą Borowską tel. 61 854-17-40. 12. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w celu umożliwienia wejścia na obiekt WUW. 13. Prace będą wykonywane w obiekcie czynnym, w związku z powyższym Wykonawca winien zapewnić dojścia do pomieszczeń biurowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 250,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.uw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach