Przetargi.pl
Zabezpieczenie trzech kąpielisk nad Jeziorem Białym w miejscowości Okuninka

Gmina Włodawa ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, ul. Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825721234 , fax. 825721234
 • Data zamieszczenia: 2021-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Włodawa
  ul. Jana Pawła II 22
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 825721234, fax. 825721234
  REGON: 11019786500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-wlodawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie trzech kąpielisk nad Jeziorem Białym w miejscowości Okuninka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zabezpieczenie trzech kąpielisk nad Jeziorem Białym w miejscowości Okuninka: a. Kąpielisko nr 1 - wewnątrz wykonanego pomostu pływającego cumowniczego, w północno-wschodniej części jeziora Białego. Wymiary 70,0 m wzdłuż linii brzegowej i 47,0 m w głąb jeziora od linii brzegowej. b. Kąpielisko nr 2 – wschodni brzeg jeziora, wzdłuż ogólnodostępnej plaży na wysokości działek nr 459, 461, 462 o wymiarach 140,0 m wzdłuż linii brzegowej i 40,0 m w głąb jeziora od linii brzegowej. c. Kąpielisko nr 3 – wschodni brzeg jeziora, wzdłuż ogólnodostępnej plaży (dz. 465) na wysokości działek nr 464, 465, 466 oraz wzdłuż działki 496 o wymiarach 80,0 m wzdłuż linii brzegowej i 50,0 m. w głąb jeziora od linii brzegowej. Szczegółowe granice kąpielisk o których mowa powyżej określa załącznik graficzne nr 5. W szczegółowy zakres przedmiotu wchodzi: a) wykwalifikowana obsługa ratownicza zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym 9 ratowników wodnych posiadających niezbędną wiedzę i stosowne uprawnienia b) ratownicza jednostka pływająca z napędem motorowym. c) odpowiedni sprzęt ratunkowy i pomocniczy, o którym mowa w Rozporządzeniu MSW z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012 r. poz. 261), d) kompleksowe zabezpieczenie kąpieliska na terenie, w szczególności do: - stałego obserwowania obszaru kąpieliska i niezwłocznego reagowania na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowania akcji ratowniczej, - zapewnienia wymaganego wyposażenia (stanowiącego własność Zleceniobiorcy oraz powierzonego przez Zleceniodawcę) i kontroli urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się, - kontroli stref dla umiejących i nie umiejących pływać, - wywieszania na maszcie odpowiedniego koloru flag informacyjnych, - sygnalizowania, za pomocą urządzeń alarmowych, przekroczeń obowiązującego regulaminu (np. granicy strefy umiejących pływać), a także nadchodzącej burzy, - reagowania na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie kąpieliska, - wpisywania na tablicy informacyjnej temperatury wody, powietrza oraz innych aktualnych informacji (np. dotyczących nagłych zmian warunków atmosferycznych), - codziennego kontrolowania głębokości wody przed otwarciem kąpieliska, a w razie potrzeby – przesunięcia miejsca kąpieli lub czasowego wyłączenia określonych obszarów kąpieliska z używalności, - oczyszczenia powierzchni i dna obszaru przeznaczonego do kąpieli z wszelkich przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub inny nieszczęśliwy wypadek, - bieżącego prowadzenia dziennika pracy, - zapewnienia bezpośredniej łączności z pogotowiem ratunkowym i najbliższą jednostką Policji, e) zorganizowanie kąpielisk, między innymi: wyznaczenie stref dla umiejących pływać, dla nieumiejących pływać, brodzika dla dzieci. 2. Zorganizowanie, prowadzenie oraz wyposażenie w sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne o których mowa w Rozporządzeniu MSW z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012 r. poz. 261) Kąpieliskowego Punktu Pierwszej Pomocy w wyznaczonym budynku Gminy Włodawa w Okunince z obsadą co najmniej jednej osoby posiadającej co najmniej uprawnienia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z tytułem ratownika o których mowa w Rozporządzeniu MZ z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. ust. 60 poz. 408) od 26 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku, w godzinach 10.00 - 18.00, przez 7 dni w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75252000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach