Przetargi.pl
„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno - przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu Jeziora Jamno. Przebudowa i rozbudowa wałów p-powodziowych nad j. Jamno i rz. Uniestą - Zabezpieczenie polderu Łabusz. Etap II”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 914 411 200, , fax. 914 411 300
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno - przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu Jeziora Jamno. Przebudowa i rozbudowa wałów p-powodziowych nad j. Jamno i rz. Uniestą - Zabezpieczenie polderu Łabusz. Etap II”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno - przywrócenie parametrów technicznych wałów przeciwpowodziowych na południowym brzegu Jeziora Jamno. Przebudowa i rozbudowa wałów p-powodziowych nad j. Jamno i rz. Uniestą - Zabezpieczenie polderu Łabusz. Etap II”. W skład przedmiotowej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania dostarczone w wersji papierowej w n/w ilościach: 1) Projekt budowlany – 6 egz., 2) Projekt wykonawczy – 4 egz., 3) Operat wodnoprawny – 4 egz., 4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – 3 egz., 5) Karta informacyjna przedsięwzięcia – 3 egz., 6) Inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia – 3 egz., 7) Przedmiar robót – 2 egz., 8) Kosztorys inwestorski – 2 egz.. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji na 1 egz. płyty CD w formie plików nieedytowalnych (*.pdf). Przedmiot zamówienia obejmuje również wnioskowanie, uzyskanie i dostarczenie wszystkich niezbędnych uzgodnień z jednostkami branżowymi, uzgodnień i zgód z właścicielami prywatnymi (jeżeli takowe będą potrzebne). Ponadto przedmiot zamówienia ma być wykonany w zakresie niezbędnym do skutecznego przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację obiektu w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i pozwolenia na budowę, a także obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej zgodnie z SIWZ oraz złożoną ofertą, od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ; 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu oceny czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składa: - zobowiązanie Innego Podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 6. Pozostałe dokumenty, składające się na ofertę, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) Formularz Ofertowy oraz wypełniona Kalkulacja ofertowa (załącznik nr 1 do Formularza ofertowego) – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, w szczególności w przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej). 7. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdziale XII pkt 5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach