Przetargi.pl
Zabezpieczenie części budynku Sądu Rejonowego w Bochni przed wilgocią

Sąd Okręgowy w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. J. Dąbrowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 688 74 05 , fax. 14 688 74 17
 • Data zamieszczenia: 2019-07-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Tarnowie
  ul. J. Dąbrowskiego 27
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 688 74 05, fax. 14 688 74 17
  REGON: 57070800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnow.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie części budynku Sądu Rejonowego w Bochni przed wilgocią
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zabezpieczenie części budynku Sądu Rejonowego w Bochni przed wilgocią
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych szczególnych wymagań;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach