Przetargi.pl
Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (działka nr 382/1 I etap zamówienia – Wzmocnienie ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 30.11.2021 r. II etap zamówienia - Remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 31.03.2022 r.

Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-225 Chojnów, ul. Michała Drzymały
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8188370, 8188371 , fax. 768 188 372
 • Data zamieszczenia: 2021-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  ul. Michała Drzymały 30
  59-225 Chojnów, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8188370, 8188371, fax. 768 188 372
  REGON: 39040172200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://chzgkim.chojnow.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (działka nr 382/1 I etap zamówienia – Wzmocnienie ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 30.11.2021 r. II etap zamówienia - Remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 31.03.2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie (działka nr 382/1, obręb 4) zgodnie z załączonymi przedmiarami robót, na podstawie dokumentacji projektowej, prawomocnych decyzji administracyjnych oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Przewiduje się wykonanie, m.in. następujących prac: I etap zamó wienia – Wzmocnienie ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 30.11.2021 r. Termin płatności po odbiorze końcowym robót, do dnia 31.12.2021 r. II etap zamów ienia - Remont dachu i poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Staszica 1 w Chojnowie w terminie do dnia 31.03.2022 r. Termin płatności po odbiorze końcowym robót, zrealizowany nie wcześniej niż koniec kwietnia 2022 r. 2. Zobowiązuje się oferenta do dokonania wizji lokalnej na obiekcie, gdzie będą prowadzone roboty, zapoznania się z istniejącą dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót w celu uzyskania `wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, w tym oceny ryzyka i trudności, przyjęcia sposobu wykonania wszelkich zabezpieczeń, zadaszeń nad wejściami do budynku, montażu rusztowań. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy. 3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy Pzp, dostarczenia certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla użytych materiałów budowlanych i urządzeń. Wszystkie roboty muszą odpowiadać Polskim Normom Branżowym oraz Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach