Przetargi.pl
Wywóz i odbiór stałych odpadów komunalnych (kod odpadu: 200301) pochodzących z terenów dróg, targowisk miejskich oraz terenów zieleni miejskiej miasta Cieszyna

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 43-400 Cieszyn, ul. Liburnia 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8582890 , fax. 033 8582890
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Liburnia 4 4
  43-400 Cieszyn, woj. śląskie
  tel. 033 8582890, fax. 033 8582890
  REGON: 07279631300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.cieszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz i odbiór stałych odpadów komunalnych (kod odpadu: 200301) pochodzących z terenów dróg, targowisk miejskich oraz terenów zieleni miejskiej miasta Cieszyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia musi być realizowany w oparciu o: ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn (Uchwała Nr XLVI/474/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 stycznia 2006r. z późn. zm.). Wywóz odpadów realizowany będzie głównie ze znormalizowanych pojemników PA1100 zlokalizowanych wg poniższego wykazu, z częstotliwością: na terenie siedziby MZD przy ul. Liburnia 4 - przynajmniej 1 raz w tygodniu (pojemnik 1100); na terenie targowisk miejskich przy ul. Katowickiej i Sarkandra - w każdy poniedziałek i czwartek (po dniach targowych) - 2 - 17 pojemników 1100; w wybranych punktach miasta Cieszyna (2 - 3 rejony) - przynajmniej 1 raz w tygodniu (2 - 3 pojemniki 1100) W toku realizacji przedmiotu zamówienia może ulec zmianie lokalizacja pojemników na odpady i częstotliwość ich opróżniania. Zmianie może ulec również rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów, przy czym zmiana ta będzie uzgadniana z usługodawcą (np. zmiana pojemnika PA1100 na PA 110). Odbiór odpadów realizowany będzie poprzez: dowóz na teren stacji odbioru odpadów będącej w dyspozycji oferenta i znajdującej się w granicach administracyjnych Cieszyna; Oferent zobowiązany będzie do udostępnienia stacji odbioru odpadów codziennie (każdego dnia tygodnia), w celu umożliwienia przekazania odpadów przez służby MZD. Przewidywana ilość odpadów: ok. 60 ton / 6 miesięcy - z terenu targowisk miejskich ok. 15 ton / 6 miesięcy z wybranych punktów na terenie miasta Cieszyna ok. 90 ton / 6 miesięcy - odpady dostarczane do odbioru
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.cieszyn.bip-gov.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach