Przetargi.pl
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PLACU TARGOWYM ORAZ OBSŁUGA I UTRZYMANIE SZALETÓW MIEJSKICH PRZY UL. SOBIESKIEGO W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH

Administracja Zasobów Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 85
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2153104, 2153105, 2140662 , fax. 032 2158205
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych
  ul. Legionów 85 85
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 032 2153104, 2153105, 2140662, fax. 032 2158205
  REGON: 27011730700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.azk.cz-dz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PLACU TARGOWYM ORAZ OBSŁUGA I UTRZYMANIE SZALETÓW MIEJSKICH PRZY UL. SOBIESKIEGO W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a) utrzymanie wymaganego przepisami stanu sanitarno-porządkowego placu targowego zlokalizowanego pomiędzy ulicami Sobieskiego i Targowa w Czechowicach-Dziedzicach o powierzchni ogólnej 5 600,00 m2, b) utrzymanie porządku na ulicach, chodnikach i przyległych placach poprzez usuwanie odpadów (lotnych) i innych odpadów mających związek z prowadzoną działalnością na placu targowym, c) utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników na odpady stałe, d) informowanie firmy wywożącej odpady stałe o stopniu wypełnienia pojemników, e) odśnieżanie i usuwanie skutków gołoledzi włącznie z wywozem nadmiaru śniegu, f) opróżnianie koszy będących na wyposażeniu placu, g) utrzymanie wymaganego przepisami stanu sanitarno-porządkowego szaletów miejskich zlokalizowanych na placu targowym w Czechowicach-Dziedzicach, h) pobieranie opłat za korzystanie z szaletów zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat określonym przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic, i) zapewnienie funkcjonowania szaletów w dniach: wtorki i piątki - w godzinach od 6:00 do 18:00 poniedziałki, środy, czwartki i soboty - w godzinach od 8:00 do 16:00 w dni świąteczne - wg potrzeb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WADIUM - 3000 ZŁ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.azk.cz-dz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach