Przetargi.pl
Wyposażenie wsi Stary Czachulec, Bibianna i Kotwasice w zaplecze sportowo kulturalne.

Stowarzyszenie "Nadzieja" w Malanowie z siedzibą w Miłaczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 62-709 Malanów, Miłaczew 45a
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2883012 , fax. 63 2883014
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie "Nadzieja" w Malanowie z siedzibą w Miłaczewie
  Miłaczew 45a
  62-709 Malanów, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2883012, fax. 63 2883014
  REGON: 30037276100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie wsi Stary Czachulec, Bibianna i Kotwasice w zaplecze sportowo kulturalne.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I Etap A. Roboty budowlane w miejscowości Stary Czachulec: - boisko trawiaste do piłki nożnej -1458 m2 - ogrodzenie terenu -131,5 m - przygotowanie terenu pod plac zabaw - 512 m2 - huśtawka typu ważka - 1 szt - huśtawka typu maluch - 1 szt - karuzela Tornado - 1 szt - piaskownica - 1 szt - ogrodzenie placu zabaw - 82,5 m - chodniki - 79,2 m2 B. Roboty budowlane w miejscowości Bibianna: -boisko trawiaste do piłki nożnej - 4666,25 m2 II Etap C. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kotwasice: -boisko poliuretanowe - 613,11 m2 -ogrodzenie - 102,4 m Uwaga! Na placu zabaw należy umieścić regulamin placu zabaw w formie piktogramu graficznego i opisowego. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie mienia pozostawionego w pomieszczeniach udostępnionych na potrzeby prowadzonych prac. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączonych przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 15 000, słownie: piętnaście tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 61 8557 0009 0100 8502 2001 0005 z adnotacją wadium - Wyposażenie wsi Stary Czachulec, Bibianna i Kotwasice w zaplecze sportowo kulturalne. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), sposób przekazania: do siedziby Gminy Malanów, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, pokój 15 (nie załączać do oferty!) 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania PZP zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w SIWZ form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach