Przetargi.pl
Wyposażenie w pomoce dydaktyczne - szachy

Przedszkole Samorządowe nr 4 ogłasza przetarg

 • Adres: 15-865 Białystok, ul. Sokólska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 652 70 97 , fax. 85 652 70 97
 • Data zamieszczenia: 2021-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe nr 4
  ul. Sokólska 2
  15-865 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 652 70 97, fax. 85 652 70 97
  REGON: 20040622700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ps4.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie w pomoce dydaktyczne - szachy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania przetargowego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, będzie oferta przedłożona Zamawiającemu w zakresie: „szachy”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach