Przetargi.pl
Wyposażenie siedziby przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 82/84 w Toruniu w związku rozwojem sieci Domów dla matki z dzieckiem.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Juliusza Słowckiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 566 508 565 , fax. 566 486 447
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
  Juliusza Słowckiego 118 a
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 566 508 565, fax. 566 486 447
  REGON: 57212820000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.torun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie siedziby przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 82/84 w Toruniu w związku rozwojem sieci Domów dla matki z dzieckiem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie siedziby przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 82/84 w Toruniu w związku rozwojem sieci Domów dla matki z dzieckiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (orientacyjne wymiary) stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga! Wykonawca jest zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym, w tym do konsultowania wybranej kolorystyki i wzorów. Wycenę należy wykonać na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz wizji lokalnej w obiekcie (dokładny pomiar, aranżacja i analiza kolorystyczna). 1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w ogólnych warunkach umowy ( Załącznik nr 6 ) 2. Ponadto Zamawiający informuje, że: 1) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia, zamontuje uruchomi go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 82/84 w Toruniu. 2) Dostarczenie i montaż, uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie wskazanym w umowie. 3) W dniu uruchomienia przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowe informacje, dotyczące trybu zgłoszenia reklamacji w okresie gwarancji. 4) Po dostarczeniu, montażu i uruchomieniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokona odbioru ilościowo - jakościowego w celu potwierdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia ze specyfikacją techniczną i ilościową, określoną w załączniku nr 1 do SIWZ. 5) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru ilościowo - jakościowego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego). 6) Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone meble, sprzęt agd i wyposażenie, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, są pełnowartościowe, wolne od wad, fabrycznie nowe i nieużywane, wykonane zgodnie z normami branżowymi. 7) Zamawiający nie dopuszcza dostawy mebli, sprzętu agd i wyposażenia powystawowego. 8) Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego. Rzeczywisty okres gwarancji (nie krótszy niż 12 miesięcy) zostanie ustalony na podstawie zobowiązania Wykonawcy zawartego w ofercie. 9) Wykonawca będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne dostarczonych przedmiotów. 10) Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ i Załączniku nr 1 do SIWZ. 11) Zamawiający ma możliwość zgłaszania reklamacji w godzinach pracy od 7:30 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenie jest możliwe za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub listownie. 12) Rozpoczęcie naprawy następuje w miejscu montażu przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych. 13) W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonych przedmiotów będzie dłuższy niż 3 tygodnie lub naprawa nastąpi po raz trzeci w czasie okresu gwarancyjnego, Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany przedmiot na nowy, taki sam lub inny uzgodniony z Zamawiającym, o co najmniej takich samych parametrach, funkcjonalności, kolorze i standardzie. 14) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach