Przetargi.pl
Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego

Gmina Zakrzew ogłasza przetarg

 • Adres: 26-652 Zakrzew, Zakrzew 51
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 486 105 122 , fax. 486 105 143
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zakrzew
  Zakrzew 51
  26-652 Zakrzew, woj. mazowieckie
  tel. 486 105 122, fax. 486 105 143
  REGON: 67022407700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha –dostawa sprzętu elektronicznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego do budynku Przedszkola Samorządowego w miejscowości Bielicha, ul. Ks. Bogdana Szczepanika nr 2, 26-600 Radom, w tym:. Komputery- 3 szt. Laptopy 15”- 8 szt. Laptopy 17” – 1 sz. Licencje – Pakiet biurowy, oprogramowanie antywirusowe. Tablice interaktywne – 3 szt. Projektory – 4 szt. Głośniki do tablic interaktywnych – 3szt. Zasilacze awaryjne UPS – 3szt. Odtwarzacz CD – 7szt. Niszczarka – 1szt. Laminator – 1szt. Ekran elektryczny – 1szt. Głośniki przenośne – 2 szt. Telewizor – 1 szt. Telefon, telefon fax – 3szt. Nagłośnienie – 1szt. Drukarka laserowa mono. – 1szt. Urządzenie wielofunkcyjne - 2szt. Ksero – 2 szt. Aparat fotograficzny – 2 szt. Podłoga interaktywna – 1 szt. Napęd optyczny – 1szt. Przełącznik sieciowy zarządzany – 1 szt. Dysk sieciowy – 1szt. Router – 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. specyfikacja techniczna. W ramach dostawy wykonawca zobowiązany jest do: - rozmieszczenia i uruchomienia sprzętu; - skonfigurowania sprzętu (wykonawca zainstaluje systemy na komputerach, zainstaluje oprogramowanie biurowe oraz oprogramowanie antywirusowe, skonfiguruje ustawienia sieciowe z dyskiem sieciowym oraz urządzeniami w sieci). - zamontowania projektora, tablic interaktywnych oraz podłogi interaktywnej, skonfigurowania sprzętu z komputerami do tablic; - przeszkoli nauczycieli w zakresie obsługi tablic interaktywnych oraz podłogi interaktywnej. Wymagany minimalny okres gwarancji 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 1500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Nr rachunku bankowego: 80 9147 0009 0021 6906 2000 0006. 2. Dopuszczalne formy wadium: - Pieniądz (przelew na rachunek bankowy wskazany powyżej w ust. 1 przez zamawiającego); - Poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - Gwarancje ubezpieczeniowe; - Gwarancje bankowe; - Poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.); - Dowód/ dokument potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona dopuszczoną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego zamawiającego. 4. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty, które wykonawca składa wraz z ofertą: 1. Formularz oferty - załącznik nr 2 do siwz. 2. Wykonawca wraz z ofertą składa – aktualne na dzień składania ofert – oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej zwane BZP) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: - nie podlega wykluczeniu oraz - spełnia warunki udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenia wykonawca składa się w formie pisemnej. Pozostałe dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, chyba że co innego wynika z niniejszej SIWZ. Oświadczenie stanowi zał. nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia składają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument winien być złożony w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie z ust. 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 5. Wykonawca, powołując się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust.2. 6. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, które określa w szczególności: 6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 7. Dowód wniesienia wadium: - dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w rozdz. XI siwz (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, - dla wadium wniesionego w pieniądzu – zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. 8. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę do podejmowania czynności i zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 9. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach