Przetargi.pl
wyposażenie pracowni zawodowych informatycznych, pracowni językowej, czytelni oraz pomieszczeń administracji w Technikum Tarnowo Podgórne i Szkole Branżowej I Stopnia Tarnowo Podgórne

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne ogłasza przetarg

 • Adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8146-221 , fax. (061) 814 61 18
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
  ul. Poznańska 115
  62-080 Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8146-221, fax. (061) 814 61 18
  REGON: 55112500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnowo-podgorne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wyposażenie pracowni zawodowych informatycznych, pracowni językowej, czytelni oraz pomieszczeń administracji w Technikum Tarnowo Podgórne i Szkole Branżowej I Stopnia Tarnowo Podgórne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z wniesieniem i zainstalowaniem w pomieszczeniach, fabrycznie nowych elementów zamówienia do Technikum Tarnowo Podgórne i Szkoły Branżowej I Stopnia Tarnowo Podgórne, bez śladów wcześniejszego użytkowania. 2. Kod CPV: 39100000-3, 39 16 00 00-1, 39 13 00 00-2, 39 11 00 00-6. 30 20 00 00-1, 48 00 00 00-8. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zamawianymi ilościami zawarty został w załączniku nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do niniejszej SIWZ. 4. Dostawę przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, przepisami sanitarnymi, BHP, ppoż., aktualną wiedzą techniczną. Wymagane jest aby sprzęt komputerowy co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w obiektach oświaty. Wyposażenie to powinno posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami uwzględniającymi wymagania ergonomii i bezpieczeństwa w tym deklarację zgodności CE, certyfikat TCO oraz spełniać normy energooszczędności produktu, a więc o jego bezpieczeństwie dla środowiska w formie certyfikatu Energy Star. Oprogramowanie komputerowe musi być autentyczne i pochodzić z legalnego źródła potwierdzonego certyfikatem producenta. 5. Wykonawca zastosuje materiały o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i użytkowych nie gorszych od podanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6. Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był objęty 24 miesięcznym okresem rękojmi i minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji jednoczesnemu wydłużeniu ulega okres rękojmi. 7. Wykonawca musi wskazać w ofercie, które elementy zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VIII pkt. 1-3 niniejszej SIWZ; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (w oryginale) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego); 4) formularz cenowy – załącznik nr 3. 2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w występowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innymi wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach