Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej G832537 dojazdowej do pól w miejscowości Komorów.

Miasto i Gmina Mikstat ogłasza przetarg

 • Adres: 63-510 Mikstat, ul. Krakowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 627 310 091 , fax. 627 310 043
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Mikstat
  ul. Krakowska 17
  63-510 Mikstat, woj. wielkopolskie
  tel. 627 310 091, fax. 627 310 043
  REGON: 25085489500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikstat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej G832537 dojazdowej do pól w miejscowości Komorów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Planowana do przebudowy droga stanowi funkcję drogi gminnej stanowiącą dojazd do pól w m. Komorów. Przebudowa drogi jest planowana na długości ok. 700 m. Układ geometryczny projektowanej drogi pokazano na planie sytuacyjnym projektu zagospodarowania terenu. Realizacja robot winna być prowadzona w terminie od przekazania placu budowy wykonawcy do terminu żądanego przez inwestora Termin realizacji robót ze względów technologicznych wynika z wymagań norm. Jest to okres o temperaturze większej niż 10. stopni C. Roboty drogowe należy rozpocząć od robót przygotowawczych polegających na: - wytyczeniu trasy drogi oraz wskazaniu granic pasa drogowego, -wykonaniu profilowania korpusu drogi z usunięciem humusu z poboczy, -wyprofilowaniu istniejącego podłoża umocnionego na szerokości 5,5 m z przesunięciem urobku w przekroju poprzecznym i podłużnym, - odpowiednim zagęszczeniu podłoża do wskaźnika Wx1,0 zgodnie z PN-S-02205 -wykonaniu warstwy odsączającej z piasku o przepuszczalności 8m/d o gr. 15 cm -wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego mieszanki 0/63 o grubości 18 lub 15 cm warstwa dolna i 5 cm z mieszanki 0/31,5 warstwa górna rozkładana układarką. Podbudowa wykonywana wg PN-EN 13285 mieszanki niezwiązane Wymagania i WT-4 mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych . -pobocza na szerokość 0,75 m i wjazdy utwardzone kruszywem 0/31,5 grubości 15 cm, wymagania jak dla podbudowy -spryskanie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,7 kg/m2 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego AC 11AS 50/70 warstwa ścieralna grubości 5 cm, wg PN-EN-13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania. Część 1. Beton asfaltowy dla KR 1-2 i WT-2 Zakresy robót są pokazane w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8 000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy O/Mikstat 72 9584 1063 2009 0900 0680 0003 z adnotacją „Wadium – Przebudowa drogi gminnej Komorów” 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17, pok. nr 1 (Sekretariat) lub dołączyć do oferty. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia zażądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, oświadczenia o których mowa w art. 25 a ust.1, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach