Przetargi.pl
Wyposażenie pracowni TIK oraz wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych - matematycznej i chemicznej.

Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie - Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, Orylska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 672 34 48; 23 672 29 26, , fax. 23 672 38 57
 • Data zamieszczenia: 2020-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ciechanowski z siedzibą w Ciechanowie - Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie
  Orylska 9
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 23 672 34 48; 23 672 29 26, , fax. 23 672 38 57
  REGON: 13037770600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zs2.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie pracowni TIK oraz wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych - matematycznej i chemicznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem, instalacją i pierwszym uruchomieniem wyposażenia pracowni TIK oraz wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych – matematycznej i chemicznej w sprzęt komputerowy i multimedialny oraz w sprzęt dydaktyczny, w ramach projektu „Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu”. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części. Część 1. – Wyposażenie pracowni TIK oraz szkolnych pracowni przedmiotowych - matematycznej w sprzęt komputerowy i multimedialny. Część 2. – Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych matematycznej i chemicznej w sprzęt dydaktyczny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium do zamówienia w kwocie: Dla Części 1: 2 000,00 (słownie złotych: dwa tysiące) Dla części 2: 1 000,00 (słownie złotych: jeden tysiąc)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach